جوابدهی آنلاین

عواملی که ممکن است بر نتایج آزمایش تیروئید تأثیر بگذارد

در آزمایش خون تیروئید، سطح هورمون تیروئید اندازه‌گیری می‌شود. این هورمون عبارت است از هورمون محرک تیروئید (TSH)که به غده‌ی تیروئید می‌گوید که هورمون تیروئید بسازد.