جوابدهی آنلاین

فهرست الفبایی آزمایش‌ها

فهرست الفبایی آزمایش‌ها

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

آزمایشگاه ماهان بر اساس توانمندی‌های بالای پرسنل و با تجهیزات مدرن خود، قادر به ارائه صدها نوع آزمایش مختلف است. لیست این آزمایش‌ها بر اساس حروف الفبای انگلیسی تنظیم شده است تا دستیابی به آزمایش‌ها ساده‌تر شود. با انتخاب حرف ابتدای آزمایش از لیست فوق، می‌توانید آزمایش مورد نظر خود را در لیست آزمایش‌ها بیابید و یا نام آن را در کادر جستجو وارد نمایید.

S Tests Catalog

SARS-CoV-2(covid-19)Ab-IgM
نام اختصاری: Covid-١٩-M نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
SARS-CoV-2(covid-19)Ab-IgG
نام اختصاری: Covid-١٩-G نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
SARS-CoV-2 Neutrolizing Ab(Total)
نام اختصاری: Covid Neut. Ab(Total) نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
SARS-CoV-2 Anti Spike Ab(IgG)
نام اختصاری: Covid Anti spike-G نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
SARS-CoV-2 Anti RBD-Total
نام اختصاری: Covid Anti RBD-Total نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Stool fat
نام اختصاری: Fat.Stool نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٤١٢٠
Serum protein immunoelectrophoresis
نام اختصاری: I.Elec.Se. نام‌های مشابه: Serum protein immunoelectrophoresis کد ملی آزمایش:
Sodium
نام اختصاری: Na نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٠٤٦٠
Serum Osmolality
نام اختصاری: Osmo. serum نام‌های مشابه: Serum Osmolality کد ملی آزمایش: ٨٠١١٠٠
Stool Exam (1)
نام اختصاری: OPX١ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٤١٠٠
Stool Exam (2)
نام اختصاری: OPX٢ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٤١٠٠
Stool Exam (3)
نام اختصاری: OPx٣ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٤١٠٠
St.Pneumonia(PCP) Ab (IgG)
نام اختصاری: Pneu-G نام‌های مشابه: Pneumonia Ab (IgG) کد ملی آزمایش: ٨٠٣٥١٥
St.Pneumonia(PCP) Ab (IgG2)
نام اختصاری: Pneu-G٢ نام‌های مشابه: Pneumonia Ab (IgG٢) کد ملی آزمایش: ٨٠٣٥١٥
SGOT (AST)
نام اختصاری: SGOT نام‌های مشابه: گلوتاميک اگزالواستيک ترانس آميناز سرم، GOT،ترانس آميناز ، SGOT کد ملی آزمایش: ٨٠٠٥٣٠
SGPT (ALT)
نام اختصاری: SGPT نام‌های مشابه: گلوتاميک پيرووات ترانس آميناز، GPT، SGPT ، ترانس آميناز کد ملی آزمایش: ٨٠٠٥٣٥
Stool Trypsin Activity
نام اختصاری: St.tryp.act. نام‌های مشابه: stool trypsin and chymotrypsin کد ملی آزمایش: ٨٠١٢١٠
Selenium
نام اختصاری: Selenium نام‌های مشابه: Selen-Atomic کد ملی آزمایش: ٨٠٠٨٠٥
Sweat test
نام اختصاری: Sweat test نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٠٩٥٠
SOD
نام اختصاری: SOD نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Sirolimus
نام اختصاری: Sirolimus نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
S-100B
نام اختصاری: S-١٠٠B نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Schistocyte
نام اختصاری: Schistocyte نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Stomatocyte
نام اختصاری: Stomatocyte نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Spurr cell
نام اختصاری: Spurr cell نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Spherocyte
نام اختصاری: Spherocyte نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Sickle cell
نام اختصاری: Sickle cell نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Smadge cell
نام اختصاری: Smadge cell نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Sickle Prep
نام اختصاری: Sickle Prep نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٠٦٠
Sucrose Hemolysis Test
نام اختصاری: Suc.H.Test نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٩٣٠
Sysmex XS-800i report
نام اختصاری: Sysmex report نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Specific IgE (Mix allergens)
نام اختصاری: specific IgE-Mix نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٣٦٨٦
SHBG
نام اختصاری: SHBG نام‌های مشابه: SHBG کد ملی آزمایش: ٨٠١٨٣٠
Stool Culture & Sens
نام اختصاری: Stool .C.Sens نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٤٠٠٥
Sputum Direct Smear For BK
نام اختصاری: Sput.D.BK نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٤٠٧٥
Sputum Culture for BK
نام اختصاری: Sput.C.BK نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٤٠٨٠
Semen Direct smear
نام اختصاری: Semen.D.S نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٤٤٢٥
Semen Culture &Snens
نام اختصاری: Semen.C&S نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٤٠٣٥
Synivial F.Direct Smear
نام اختصاری: Synovial F.D.S نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٤٤٢٥
Synovial F.C&S
نام اختصاری: Synovial F.C&S نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٤٠٣٥
Synovial F.Direct Smear For BK
نام اختصاری: Synovial F.D.For BK نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٤٠٧٥
Synovial F.Cul for BK
نام اختصاری: Synovial F.C.BK نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٤٠٨٠
SENSITIVE:
نام اختصاری: SENSITIVE: نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Specimen:
نام اختصاری: Spec نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Specimen
نام اختصاری: Specimen نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Scabiasis
نام اختصاری: Scabiasis نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٤١١٥
Scatch tape test
نام اختصاری: Scatch test نام‌های مشابه: Scatch tape test کد ملی آزمایش: ٨٠٤١١٠
Stool Elastase
نام اختصاری: Stool Elastase نام‌های مشابه: Stool Elastase/cholestrol-Binding/Fecal Pancreatic/Pancreatic proteinase کد ملی آزمایش:
Seminal Fluid :
نام اختصاری: Seminal Fluid : نام‌های مشابه: شمارش اسپرم ها، بررسي مورفولوژي اسپرم کد ملی آزمایش: ٨٠٤٤٠٠
Semen fructose
نام اختصاری: Semen fructose نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٤٤١٠
Sulfonyl urea
نام اختصاری: Sulfonyl urea نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Sample
نام اختصاری: Sample نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Stone analysis :
نام اختصاری: Stone ana. نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠١١٦٠
SP.Stain
نام اختصاری: Sp.Stain نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٧٠٩٥
Special stain report
نام اختصاری: Sp.St.report نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Slide
نام اختصاری: Slide نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Stained slide (IHC)
نام اختصاری: Stained slide (IHC) نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Special stain slide
نام اختصاری: Special stain slide نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Sharpening
نام اختصاری: Sharpening نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
STIMULANTS :
نام اختصاری: Stimulants نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Sulfonylurea
نام اختصاری: Sulfonylurea نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Sample :
نام اختصاری: sample نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Specific IgE (Respiratory allergens)
نام اختصاری: Specific IgE-Rep. نام‌های مشابه: RIDA,RAST کد ملی آزمایش: ٨٠٣٦٨٦
Specific IgE (Food allergens)
نام اختصاری: Specific IgE-Food نام‌های مشابه: RIDA,RAST کد ملی آزمایش: ٨٠٣٦٨٦
Strongyloides Stercoralis Ab (Total)
نام اختصاری: Strong. Stercoralis نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Serotonin
نام اختصاری: Serotonin نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Succinylacetone
نام اختصاری: Succinylacetone نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Specimen
نام اختصاری: Specimen نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
sFlt
نام اختصاری: sFlt نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Selenium
نام اختصاری: Selenium-T نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Sirtuin
نام اختصاری: Sirtuin نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
sFlt(soluble fms-like tyrosine kinase-1)
نام اختصاری: sFlt نام‌های مشابه: VEGF receptor-١ کد ملی آزمایش:
sFlt/PlGF
نام اختصاری: sFlt/PlGF نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Spexin
نام اختصاری: Spexin نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Slide pap
نام اختصاری: Slide pap نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
SLOS
نام اختصاری: SLOS نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨١٠١٩٠
SMA exon 7-8
نام اختصاری: SMA exon ٧-٨ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨١٠١٥٨
SRY gene(sexual ambiguity)
نام اختصاری: SRY gene(sexual ambiguity نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨١٠٠٣٠
Statin myopathy genetic testing(SLCO1B
نام اختصاری: Statin myo.gene نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨١٠٠٠٤
Sperm Chromatin Maturation Assay
نام اختصاری: SCMA نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Sex-determination
نام اختصاری: Sex-determination نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨١٠٠٣٠
Sex determination (pregnancy)
نام اختصاری: Sex-deter.pregnancy نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٦٥٠٦
SCD-163
نام اختصاری: SCD-١٦٣ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
stweak
نام اختصاری: stweak نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:

تست PCR کرونا در ارومیه

در اسرع وقت و با رعایت تمامی استانداردها

در اسرع وقت و با رعایت تمامی استانداردها

آزمایشگاه ماهان یکی از مراکز برگزیده دارای مجوز انجام آزمایش PCR تشخیص کرونا در ارومیه است و در تمامی ایام هفته پذیرای مراجعه‌کنندگان گرامی است.

ماهان، آزمایشگاه متمایز

ماهان یک مجموعه آزمایشگاهی پیشرو در ارومیه است که با دارا بودن تجهیزات روز آزمایشگاهی و پرسنل متخصص، انواع گسترده‌ای از آزمایش‌ها را در فضایی ایمن و آرام با دقت بالا ارائه می‌کند.

آزمایش پیوند اعضا
اولین و تنها آزمایشگاه خصوصی استان با قابلیت انجام تست‌های پیوند اعضا و مغز استخوان

نمونه‌گیری در منزل
دارای سرویس نمونه‌گیری در خانه و محل کار برای راحتی بیشتر شما با رعایت کلیه استانداردها

تست PCR کرونا
مرکز خصوصی انجام تست PCR کرونا، مستقر در یک بخش کاملا جداگانه از سایر بخش‌های آزمایشگاه

پارکینگ اختصاصی
مستقر در مرکز شهر، با پارکینگ اختصاصی در فضای درمانگاه فرهنگیان و دسترسی آسان

شماره تلفن

+984433483434

آدرس ایمیل

office@mahanlab.com

واتساپ

09025937333

آدرس

ارومیه، خ کاشانی، درمانگاه فرهنگیان