جوابدهی آنلاین

فهرست الفبایی آزمایش‌ها

فهرست الفبایی آزمایش‌ها

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

آزمایشگاه ماهان بر اساس توانمندی‌های بالای پرسنل و با تجهیزات مدرن خود، قادر به ارائه صدها نوع آزمایش مختلف است. لیست این آزمایش‌ها بر اساس حروف الفبای انگلیسی تنظیم شده است تا دستیابی به آزمایش‌ها ساده‌تر شود. با انتخاب حرف ابتدای آزمایش از لیست فوق، می‌توانید آزمایش مورد نظر خود را در لیست آزمایش‌ها بیابید و یا نام آن را در کادر جستجو وارد نمایید.

F Tests Catalog

Fluid Allbumin
نام اختصاری: Alb-Fluid نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٠٥١٥
Fasting Blood sugar
نام اختصاری: FBS نام‌های مشابه: قند خون ناشتا، قند ناشتا، FBS ، FPS کد ملی آزمایش: ٨٠٠٤٠٠
Free Faty Acids
نام اختصاری: FFA نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Folic Acid
نام اختصاری: Fol.acid نام‌های مشابه: ويتامين B٩ کد ملی آزمایش: ٨٠١١٢٥
Fibrinogen
نام اختصاری: Fibrinogen نام‌های مشابه: فاکتورI کد ملی آزمایش: ٨٠٢٢٢٥
FDP
نام اختصاری: FDP نام‌های مشابه: Fibrin/Firbrinogen Degradation split product کد ملی آزمایش: ٨٠٢٢٥٥
Factor II
نام اختصاری: Factor II نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٢٤٦
Factor V
نام اختصاری: Factor V نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٢٤٧
Factor VII
نام اختصاری: Factor VII نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٢٤٨
Factor VIII
نام اختصاری: Factor VIII نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٢٤٩
Factor IX
نام اختصاری: Factor IX نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٢٥٠
Factor XII
نام اختصاری: Factor XII نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٢٥٣
Factor XIII
نام اختصاری: Factor XIII نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٢٧٠
Free lambda (serum)
نام اختصاری: F-lambda-S نام‌های مشابه: F-lambda-S کد ملی آزمایش:
Free Kappa (serum)
نام اختصاری: F-kappa-S نام‌های مشابه: F-Kappa-S کد ملی آزمایش:
Fasciola Ab (IgG)
نام اختصاری: Fascio. Ab نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٣٠٩٥
FTA Ab(IgG/IgM)
نام اختصاری: FTA Ab نام‌های مشابه: fluorescent Treponemal Antibody Absorption کد ملی آزمایش: ٨٠٣٠٣٠
FTA Ab (Abs.)(IgG)
نام اختصاری: FTA-Abs نام‌های مشابه: fluorescent Treponemal Antibody Absorption کد ملی آزمایش: ٨٠٣٠٣٠
FTA Ab-IgG (CSF)
نام اختصاری: FTA-CSF نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٣٠٣٠
FTA Ab (Abs.)-IgG (CSF)
نام اختصاری: FTA-Abs (CSF) نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٣٠٣٠
Free Kappa/Free Lambda ratio
نام اختصاری: F K/F L نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Free Lambda (urine)
نام اختصاری: F-lambda-U نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Free kappa (urine)
نام اختصاری: F-kappa-U نام‌های مشابه: F-kappa-U کد ملی آزمایش:
Free Kappa/crea. ratio
نام اختصاری: Free K/cr. نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Free Lambda/creat. ratio
نام اختصاری: Free L/cr. نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Factor V leiden mutation by PCR
نام اختصاری: F-V leiden PCR نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
FTI
نام اختصاری: FTI نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Free T3
نام اختصاری: Free T3 نام‌های مشابه: Free T٣ کد ملی آزمایش: ٨٠١٤٢٠
Free T4
نام اختصاری: Free T4 نام‌های مشابه: Free T٤ کد ملی آزمایش: ٨٠١٤٢٥
FSH
نام اختصاری: FSH نام‌های مشابه: فولي تروپين ، FSH/Follicle Stimulating Hormon کد ملی آزمایش: ٨٠١٤٤٠
Free Testesterone
نام اختصاری: Free Test. نام‌های مشابه: Free Test کد ملی آزمایش: ٨٠١٤٦٠
Ferritin
نام اختصاری: Ferritin نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠١١٧٠
Free BhCG
نام اختصاری: Free BhCG نام‌های مشابه: Free BHCG کد ملی آزمایش:
Free PSA
نام اختصاری: F.PSA نام‌های مشابه: F.PSA/Free PSA کد ملی آزمایش: ٨٠١٨٢٥
Free PSA/PSA
نام اختصاری: F.PSA/PSA نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Fungi culture
نام اختصاری: Fungi culture نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٤٠٩٥
Fluoxetine
نام اختصاری: Fluoxetine نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Fluid Cytology
نام اختصاری: Fluid Cytology نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٧٠٠٥
FNA
نام اختصاری: FNA نام‌های مشابه: Fine Niddle Aspiration کد ملی آزمایش: ٨٠٧٠٤٥
Fanni .
نام اختصاری: Fanni . نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Fructosamine
نام اختصاری: Fructosamine نام‌های مشابه: Glycated Serum protein ، GSP کد ملی آزمایش:
Factor V mutation(H1299R) PCR
نام اختصاری: Factor V(H١٢٩٩R) PCR نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Factor VII mutaiton PCR
نام اختصاری: F-VII PCR نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Factor XIII mutaiton PCR
نام اختصاری: F-XIII PCR نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Flurazepam
نام اختصاری: Flurazepam نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Fanni
نام اختصاری: Fanni نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Free PSA
نام اختصاری: Free PSA-C نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Free T3
نام اختصاری: Free T٣-C نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Free T4
نام اختصاری: Free T٤-C نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Factor B
نام اختصاری: Factor B نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Factor I
نام اختصاری: Factor I نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Factor H
نام اختصاری: Factor H نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Fungi ITS PCR
نام اختصاری: Fungi ITS-١ PCR نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Fungi ITS PCR
نام اختصاری: Fungi ITS-٢ PCR نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
FGF
نام اختصاری: FGF نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Follistatin
نام اختصاری: Follistatin نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Fancony Choromosomal Fragility Review
نام اختصاری: Fancony C.F.R نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨١٠٣٣٦
FLT3 ITD/D835 mutalion
نام اختصاری: FLT٣ ITD/D٨٣٥ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨١٠٠٥٠
FMF(MEFV gene) sequence
نام اختصاری: FMF(MEFV gene)seq. نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
FMF(MEFV gene) sequence(12M)
نام اختصاری: FMF(MEFV gene)١٢ M. نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨١٠٠٢٤
Fragile X
نام اختصاری: Fragile X نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨١٠١٠٦
FECB gene
نام اختصاری: FECB gene نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Friedreich ataxia PCR
نام اختصاری: Friedreich ataxia نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ١١٠٠٧٨٦
Free Kappa/Free Lambda ratio
نام اختصاری: F K/F L نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:

تست PCR کرونا در ارومیه

در اسرع وقت و با رعایت تمامی استانداردها

در اسرع وقت و با رعایت تمامی استانداردها

آزمایشگاه ماهان یکی از مراکز برگزیده دارای مجوز انجام آزمایش PCR تشخیص کرونا در ارومیه است و در تمامی ایام هفته پذیرای مراجعه‌کنندگان گرامی است.

ماهان، آزمایشگاه متمایز

ماهان یک مجموعه آزمایشگاهی پیشرو در ارومیه است که با دارا بودن تجهیزات روز آزمایشگاهی و پرسنل متخصص، انواع گسترده‌ای از آزمایش‌ها را در فضایی ایمن و آرام با دقت بالا ارائه می‌کند.

آزمایش پیوند اعضا
اولین و تنها آزمایشگاه خصوصی استان با قابلیت انجام تست‌های پیوند اعضا و مغز استخوان

نمونه‌گیری در منزل
دارای سرویس نمونه‌گیری در خانه و محل کار برای راحتی بیشتر شما با رعایت کلیه استانداردها

تست PCR کرونا
مرکز خصوصی انجام تست PCR کرونا، مستقر در یک بخش کاملا جداگانه از سایر بخش‌های آزمایشگاه

پارکینگ اختصاصی
مستقر در مرکز شهر، با پارکینگ اختصاصی در فضای درمانگاه فرهنگیان و دسترسی آسان

شماره تلفن

+984433483434

آدرس ایمیل

office@mahanlab.com

واتساپ

09025937333

آدرس

ارومیه، خ کاشانی، درمانگاه فرهنگیان