جوابدهی آنلاین

فهرست الفبایی آزمایش‌ها

فهرست الفبایی آزمایش‌ها

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

آزمایشگاه ماهان بر اساس توانمندی‌های بالای پرسنل و با تجهیزات مدرن خود، قادر به ارائه صدها نوع آزمایش مختلف است. لیست این آزمایش‌ها بر اساس حروف الفبای انگلیسی تنظیم شده است تا دستیابی به آزمایش‌ها ساده‌تر شود. با انتخاب حرف ابتدای آزمایش از لیست فوق، می‌توانید آزمایش مورد نظر خود را در لیست آزمایش‌ها بیابید و یا نام آن را در کادر جستجو وارد نمایید.

B Tests Catalog

Blood sugar
نام اختصاری: B.S نام‌های مشابه: قند خون ناشتا، قند ناشتا، FBS ، FPS کد ملی آزمایش: ٨٠٠٤٠٠
Blood Amino Acid Chromatography ( HPLC )
نام اختصاری: B.a.a.ch ( HPLC ) نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٠٧٨٠
Bence Jones Protein
نام اختصاری: Bence j.p. نام‌های مشابه: bENCE J.P کد ملی آزمایش: ٨٠٠٢٣٠
Basophil
نام اختصاری: Baso نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Band Cells
نام اختصاری: Band Cells نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Blast
نام اختصاری: Blast نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Basophilic Stippling
نام اختصاری: Baso.stip. نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Blister cell
نام اختصاری: Blister cell نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Burr cell
نام اختصاری: Burr cell نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Bite cell
نام اختصاری: Bite cell نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Basket cell
نام اختصاری: نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Blood group & RH
نام اختصاری: BG&Rh نام‌های مشابه: BG & RH کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٠٠
Borrelia parasite
نام اختصاری: Borrelia DS نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٠٧٠
Bleeding Time
نام اختصاری: BT نام‌های مشابه: BT ، زمان خونریزی Duke ، زمان خونریزی Ivy ، زمان خونریزی Mielke ، کد ملی آزمایش: ٨٠٢٢٠٠
Bacteria
نام اختصاری: Bacteria نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٠٢١٠
B2 Glycoprotein I Ab (IgG)
نام اختصاری: B٢ gly.-G نام‌های مشابه: beta٢ Gp١ Ab کد ملی آزمایش: ٨٠٣٤٣١
B2 Glycoprotein I Ab (IgM)
نام اختصاری: B٢ gly.-M نام‌های مشابه: beta٢ Gp١ Ab کد ملی آزمایش: ٨٠٣٤٣٢
Brucella spp. Ab (IgG)
نام اختصاری: Brucel-G نام‌های مشابه: brucel-G کد ملی آزمایش: ٨٠٣٤٩٦
Brucella spp. Ab (IgM)
نام اختصاری: Brucel-M نام‌های مشابه: Brucel-M کد ملی آزمایش: ٨٠٣٤٩٧
Brucella spp. Ab IgG (CSF)
نام اختصاری: Brucel-G CSF نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٣٤٩٦
Brucella spp. Ab IgM (CSF)
نام اختصاری: Brucel-M CSF نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٣٤٩٧
B-cell
نام اختصاری: B-cell نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٩٧٥
BK virus viral load
نام اختصاری: BK virus-Q PCR نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
BhCG
نام اختصاری: BhCG نام‌های مشابه: BHCG کد ملی آزمایش: ٨٠١٥٩٠
BhCG-T
نام اختصاری: BhCG-T نام‌های مشابه: hCG, Beta Subunit (Chorionic Gonad)- CG (Chorionic Gonadotropin) - Beta Human Chorionic Gonadotropin کد ملی آزمایش: ٨٠١٥٩٥
B-cross laps(CTX)
نام اختصاری: B-cross laps نام‌های مشابه: CTX کد ملی آزمایش: ٨٠٣٤٥٠
BhCG-2
نام اختصاری: BhCG -٢ نام‌های مشابه: hCG, Beta Subunit (Chorionic Gonad)- CG (Chorionic Gonadotropin) - Beta Human Chorionic Gonadotropin کد ملی آزمایش: ٨٠١٥٩٠
B2 Microglobulin
نام اختصاری: B٢ Microglobulin نام‌های مشابه: BMG کد ملی آزمایش: ٨٠٢٩٢٥
B2 Microglobuline ( Random urine)
نام اختصاری: B٢micro urine نام‌های مشابه: BMG - B٢M کد ملی آزمایش: ٨٠٢٩٢٥
Brucella culture
نام اختصاری: Brucella cul. نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٤١٦٠
Breast Direct Smear
نام اختصاری: Breast.D.S نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٤٤٢٥
Breast dis.C&S
نام اختصاری: Breast.dis.C&S نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٤٠٣٥
Breast dis. Direct Smear for BK
نام اختصاری: Breast.D.BK نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٤٠٧٥
Breast dis.Cul.For.BK
نام اختصاری: Breast.Cul.BK نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٤٠٨٠
Blood Culture& Sen
نام اختصاری: Blood.Cul&sen نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٤٠١٠
Bronchia Dis.D.S
نام اختصاری: Bronchia Dis.D.S نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٤٤٢٥
Bronchia dis.culture
نام اختصاری: Bronchia D.C&S نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٤٠٣٥
Bronchial Dis.Direct Smear For BK
نام اختصاری: Bronchia. D.S.BK نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٤٠٧٥
Bone M.Asp.Cul.BK
نام اختصاری: BMA.C.BK نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٤٠٨٠
Bone M.Biopsy.Direct Smear for BK
نام اختصاری: BMB.D.BK نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٤٠٧٥
Biopsy Direct smear
نام اختصاری: Biopsy D.S نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٤٤٢٥
Bronchial dis.Cul.For BK
نام اختصاری: Bronchia.C.BK نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٤٠٨٠
Bone M.Asp.Direct Smear for BK
نام اختصاری: BMA.D.BK نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٤٠٧٥
Bone M.Asp.Cul.BK
نام اختصاری: BMA.C.BK نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٤٠٨٠
Biopsy Culture
نام اختصاری: Biopsy Cul. نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٤٠٣٥
Biopsy Direct Smear for BK
نام اختصاری: Biopsy D.BK نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٤٠٧٥
Biopsy Culture BK
نام اختصاری: Biopsy Cul.BK نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٤٠٨٠
Barbitorates
نام اختصاری: Barbitorates نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Bone marrow asper
نام اختصاری: B.M.A نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٧٠٥٠
Bone marrow biopsy
نام اختصاری: B.M.B نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٧٠٥٥
Buccal smear
نام اختصاری: Buccal smear نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٧٠١٥
B1+S1
نام اختصاری: B١+S١ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
B2+S2
نام اختصاری: B٢+S٢ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Block
نام اختصاری: Block نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
BENZODIAZEPINS:
نام اختصاری: Benzodiazepins نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
BARBITURATES:
نام اختصاری: Barbiturates نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Bupropion
نام اختصاری: Bupropion نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
BEGF
نام اختصاری: BEGF نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
BDNF
نام اختصاری: BDNF نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Bordetella pertussis Toxin Ab(IgG)
نام اختصاری: Borde.P-G نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Bordetella pertussis Toxin Ab(IgA)
نام اختصاری: Borde.P-A نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Beta amyloid 1-42
نام اختصاری: Beta amyloid ١-٤٢ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Beta fibrinogen mutation PCR
نام اختصاری: Beta fib PCR نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
BUN
نام اختصاری: BUN نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
BSAP
نام اختصاری: BSAP نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
BCL-2
نام اختصاری: BCL-٢ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Biotinidase
نام اختصاری: Biotinidase نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Blood pressure
نام اختصاری: BP نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Band Eosinophil
نام اختصاری: Band Eosinophil نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Beta1
نام اختصاری: Beta1 نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Beta2
نام اختصاری: Beta٢ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Blanco Flour Stain
نام اختصاری: Blanco flour Fungi نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٧١٤٠
BRAF
نام اختصاری: BRAF نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨١٠٠٢٠
B-Thalasemia
نام اختصاری: B-Thalasemia نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨١٠١١٦
B-Thalasemia PND2
نام اختصاری: B-Thalasemia PND٢ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٦٥٠٥
Blood Copper
نام اختصاری: Cop.B نام‌های مشابه: cu /Copper/Atomic Abs کد ملی آزمایش: ٨٠٠٢٦٥
Blood Ceruloplasmin
نام اختصاری: Cer.B نام‌های مشابه: Cer.B کد ملی آزمایش: ٨٠١٠٠٥
Blood Xylose
نام اختصاری: D.Xyl.Bl. نام‌های مشابه: absorption test کد ملی آزمایش: ٨٠١٠٦٠
Blood Eos. Absolute Count:
نام اختصاری: Eos.C. (Blood) نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٠٤٠
Blood Copper( Atomic )
نام اختصاری: Cop.B( Atomic ) نام‌های مشابه: cu /Copper/Atomic Abs کد ملی آزمایش: ٨٠٠٨٠٥
Blood Galactose
نام اختصاری: Galactose blood نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Borrelia Burgdorferi Ab (IgG)
نام اختصاری: Lyme-G نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٣٦٢٠
Borrelia Burgdorferi Ab (IgM)
نام اختصاری: Lyme-M نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٣٦٢١
Borrelia Burgdorferi Ab-IgG(CSF)
نام اختصاری: Lyme-G CSF نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٣٦٢٠
Borrelia Burgdorferi Ab-IgM(CSF)
نام اختصاری: Lyme-M CSF نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٣٦٢١

تست PCR کرونا در ارومیه

در اسرع وقت و با رعایت تمامی استانداردها

در اسرع وقت و با رعایت تمامی استانداردها

آزمایشگاه ماهان یکی از مراکز برگزیده دارای مجوز انجام آزمایش PCR تشخیص کرونا در ارومیه است و در تمامی ایام هفته پذیرای مراجعه‌کنندگان گرامی است.

ماهان، آزمایشگاه متمایز

ماهان یک مجموعه آزمایشگاهی پیشرو در ارومیه است که با دارا بودن تجهیزات روز آزمایشگاهی و پرسنل متخصص، انواع گسترده‌ای از آزمایش‌ها را در فضایی ایمن و آرام با دقت بالا ارائه می‌کند.

آزمایش پیوند اعضا
اولین و تنها آزمایشگاه خصوصی استان با قابلیت انجام تست‌های پیوند اعضا و مغز استخوان

نمونه‌گیری در منزل
دارای سرویس نمونه‌گیری در خانه و محل کار برای راحتی بیشتر شما با رعایت کلیه استانداردها

تست PCR کرونا
مرکز خصوصی انجام تست PCR کرونا، مستقر در یک بخش کاملا جداگانه از سایر بخش‌های آزمایشگاه

پارکینگ اختصاصی
مستقر در مرکز شهر، با پارکینگ اختصاصی در فضای درمانگاه فرهنگیان و دسترسی آسان

شماره تلفن

+984433483434

آدرس ایمیل

office@mahanlab.com

واتساپ

09025937333

آدرس

ارومیه، خ کاشانی، درمانگاه فرهنگیان