جوابدهی آنلاین

فهرست الفبایی آزمایش‌ها

فهرست الفبایی آزمایش‌ها

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

آزمایشگاه ماهان بر اساس توانمندی‌های بالای پرسنل و با تجهیزات مدرن خود، قادر به ارائه صدها نوع آزمایش مختلف است. لیست این آزمایش‌ها بر اساس حروف الفبای انگلیسی تنظیم شده است تا دستیابی به آزمایش‌ها ساده‌تر شود. با انتخاب حرف ابتدای آزمایش از لیست فوق، می‌توانید آزمایش مورد نظر خود را در لیست آزمایش‌ها بیابید و یا نام آن را در کادر جستجو وارد نمایید.

C Tests Catalog

CSF Albumin
نام اختصاری: Alb-CSF نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠١٦٠٥
CSF ACE
نام اختصاری: ACE-CSF نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠١٥٢٥
Creatinine
نام اختصاری: Creat. نام‌های مشابه: کراتين فسفوکيناز توتال سرم/Cr کد ملی آزمایش: ٨٠٠٤٢٠
Cholesterol
نام اختصاری: Chol. نام‌های مشابه: Chol کد ملی آزمایش: ٨٠٠٤٣٥
Cholestrol / HDL
نام اختصاری: Chol/HDL نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Calcium
نام اختصاری: Ca نام‌های مشابه: Ca کد ملی آزمایش: ٨٠٠٤٨٥
Chloride
نام اختصاری: Cl نام‌های مشابه: chloride ، serum، plasma، or blood کد ملی آزمایش: ٨٠٠٤٧٠
CPK Total
نام اختصاری: CPK نام‌های مشابه: کراتين فسفوکيناز توتال سرم کد ملی آزمایش: ٨٠٠٥٦٥
CPK MB
نام اختصاری: CPK MB نام‌های مشابه: ايزوآنزيم هاي CK / ايزوفرم هاي CK-MB/CK کد ملی آزمایش: ٨٠٠٥٧٠
Ca(Ionized)
نام اختصاری: Ca(Ionized) نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Cholinesterase
نام اختصاری: Cho.Estras. نام‌های مشابه: BChE ، CHS کد ملی آزمایش: ٨٠٠٦٢٠
Cholinestrase (whole blood)
نام اختصاری: Cho.Estr.W.B نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٠٦٢٥
Creatinine Clearance
نام اختصاری: Cr.Clear نام‌های مشابه: Cr-Clear کد ملی آزمایش: ٨٠٠٦٥٠
CSF Electrophoresis
نام اختصاری: CSF Electrophoresis نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٠٧٤١
CSF Electrophoresis
نام اختصاری: CSF Electrophoresis نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٠٧٣٥
Catalase
نام اختصاری: Catalase نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Cyclosporine
نام اختصاری: Cyclosporine نام‌های مشابه: Sanimmune ; Neoral کد ملی آزمایش: ٨٠٠٨٤٥
Cyclosporine ( 2 hrs. after drug )
نام اختصاری: Cyclosp.٢ hr. نام‌های مشابه: Sandimmune ; Neoral کد ملی آزمایش: ٨٠٠٨٤٥
Carbamazepin
نام اختصاری: Carbamaz. نام‌های مشابه: کارباترول، کاربازپ، تگرتول کد ملی آزمایش: ٨٠٠٨٤٠
Cotanine
نام اختصاری: Cotanine نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٠٨٤٠
CSF Amino Acid Chromatography
نام اختصاری: CSF.a.a.ch نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٠٧٨٠
C1q
نام اختصاری: C١q نام‌های مشابه: C١ immune complex detection:serum کد ملی آزمایش:
C.B.C
نام اختصاری: CBC نام‌های مشابه: Complete Blood Count کد ملی آزمایش: ٨٠٢٠٠٠
Cabot ring
نام اختصاری: Cabot ring نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Cytoplasmic Vaculization Neut.(CVN)
نام اختصاری: Cyto. Vaculiz. Neu. (CVN) نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Clotting Time
نام اختصاری: CT نام‌های مشابه: CT کد ملی آزمایش: ٨٠٢٢٠٥
Cast
نام اختصاری: Cast نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٠٢١٠
Crystals
نام اختصاری: Crystals نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٠٢١٠
CRP
نام اختصاری: CRP نام‌های مشابه: CRP کد ملی آزمایش: ٨٠٢٨٠٠
CRP (quantitative)
نام اختصاری: CRP-Q نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٨٠٥
CRP High Sensitive
نام اختصاری: CRP H.S. نام‌های مشابه: CRP کد ملی آزمایش: ٨٠٣٣٢٥
Coomb Wright
نام اختصاری: Co.Wright نام‌های مشابه: ام . اي ، آنتي بادي IgG و IgM و عليه بروسلا کد ملی آزمایش: ٨٠٢٨٣٥
Coombs ( Direct )
نام اختصاری: Co.Di. نام‌های مشابه: DAT ، Direct coombs test کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٢٥
Coombs ( Indirect )
نام اختصاری: Co. In. نام‌های مشابه: IAT ، Indirect Coombs test کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٣٠
Coombs Wright (CSF)
نام اختصاری: Co.Wr-CSF نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٨٣٥
C3
نام اختصاری: C3 نام‌های مشابه: Complement C٣ کد ملی آزمایش: ٨٠٣٢٨٤
C4
نام اختصاری: نام‌های مشابه: Complement C٤ کد ملی آزمایش: ٨٠٣٢٨٥
CH50
نام اختصاری: CH50 نام‌های مشابه: Complement, Total ، Serum or Body Fluids کد ملی آزمایش: ٨٠٣٢٧٠
C1 inhibitor
نام اختصاری: C١ inh. نام‌های مشابه: غير فعال کننده CI ، مهار کننده CI EI ، CI کد ملی آزمایش:
CIC
نام اختصاری: CIC نام‌های مشابه: Circulating Immuno Complex کد ملی آزمایش: ٨٠٢٦٤٠
Cryoglobuline
نام اختصاری: Cryoglobul. نام‌های مشابه: cryoglobul کد ملی آزمایش: ٨٠٣٣١٥
Cold Agglutinine
نام اختصاری: Cold Aggl. نام‌های مشابه: cold Aggl کد ملی آزمایش: ٨٠٢٩٤٠
CCP-Ab
نام اختصاری: CCP-Ab نام‌های مشابه: Anticyclic Citrulline peptide antibody //آنتي بادي ضد پپتيد سيترولينه// کد ملی آزمایش: ٨٠٣٤٢٥
CMV Ab (IgG)
نام اختصاری: CMV-G نام‌های مشابه: CMV-G کد ملی آزمایش: ٨٠٣٠١٠
CMV Ab (IgM)
نام اختصاری: CMV-M نام‌های مشابه: CMV-M کد ملی آزمایش: ٨٠٣٠١٥
CMV Ab-IgG (CSF)
نام اختصاری: CMV-G CSF نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٣٠١٠
CMV Ab-IgM (CSF)
نام اختصاری: CMV-M CSF نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٣٠١٥
CMV Ab(IgG)-avidity
نام اختصاری: CMV-G(avidity) نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Chlamydia T.Ab (IgG)
نام اختصاری: Chlam-G نام‌های مشابه: Chlam-G کد ملی آزمایش: ٨٠٣٠٥٠
CD read
نام اختصاری: نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٩٠
CD4+CD8
نام اختصاری: CD٤+٨ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
CD4+CD8
نام اختصاری: CD٤+٨ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
CD5+CD19
نام اختصاری: CD٥+١٩ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Calprotectin (fecal)
نام اختصاری: Calpro.(stool) نام‌های مشابه: Calporo-stool کد ملی آزمایش: ٨٠٣٦٤٠
Chlamydia T.Ab (IgM)
نام اختصاری: Chlam-M نام‌های مشابه: Chlam-M کد ملی آزمایش: ٨٠٣٠٦٠
CMV Ag (pp 65)
نام اختصاری: CMV Ag نام‌های مشابه: CMV-Ag کد ملی آزمایش:
CD3+CD25
نام اختصاری: CD٣+٢٥ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
CD9
نام اختصاری: CD٩ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٩٠
CD FMC7
نام اختصاری: CD FMC٧ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٩٠
CD54
نام اختصاری: CD54 نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٩٠
CD23
نام اختصاری: CD٢٣ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٩٠
CD25
نام اختصاری: CD٢٥ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٩٠
CD41
نام اختصاری: CD41 نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٩٠
CD43
نام اختصاری: CD٤٣ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٩٠
CD61
نام اختصاری: CD٦١ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٩٠
CD64
نام اختصاری: CD64 نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٩٠
CD71
نام اختصاری: CD71 نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٩٠
CD79a
نام اختصاری: CD79a نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٩٠
CD103
نام اختصاری: CD١٠٣ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٩٠
CD117
نام اختصاری: CD117 نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٩٠
CD2
نام اختصاری: CD2 نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٩٠
CD3
نام اختصاری: CD3 نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٩٠
CD4
نام اختصاری: CD4 نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٩٠
CD8
نام اختصاری: CD8 نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٩٠
CD4/CD8
نام اختصاری: CD4/CD8 نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
CD5
نام اختصاری: CD5 نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٩٠
CD7
نام اختصاری: CD7 نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٩٠
CD10
نام اختصاری: CD10 نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٩٠
CD14
نام اختصاری: CD14 نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٩٠
CD16
نام اختصاری: CD16 نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٩٠
CD18
نام اختصاری: CD18 نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٩٠
CD19
نام اختصاری: CD١٩ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٩٠
CD19
نام اختصاری: CD19 نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٩٠
CD20
نام اختصاری: CD٢٠ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٩٠
CD21
نام اختصاری: CD21 نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٩٠
CD56
نام اختصاری: CD56 نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٩٠
CD
نام اختصاری: CD نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٩٠
CD45
نام اختصاری: CD45 نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٩٠
CD22
نام اختصاری: CD22 نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٩٠
CD HLA-DR (I3)
نام اختصاری: CD HLA-DR نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٩٠
CD13
نام اختصاری: CD13 نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٩٠
CD33
نام اختصاری: CD33 نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٩٠
CD34
نام اختصاری: CD34 نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٩٠
CD11a
نام اختصاری: CD١١a نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٩٠
CD11b
نام اختصاری: CD١١b نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٩٠
CD11c
نام اختصاری: CD11c نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٩٠
CD15
نام اختصاری: CD١٥ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٩٠
CD1a
نام اختصاری: CD1a نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٩٠
CD27
نام اختصاری: CD27 نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٩٠
CD38
نام اختصاری: CD38 نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٩٠
CD68
نام اختصاری: CD68 نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٩٠
CDIgM
نام اختصاری: CDIgM نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٩٠
CDIgD
نام اختصاری: CDIgD نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٩٠
CDtdt
نام اختصاری: CDtdt نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٩٠
CD MPO
نام اختصاری: CD MPO نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٩٠
CD55
نام اختصاری: CD55 نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٩٠
CD59
نام اختصاری: CD59 نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٩٠
CD166
نام اختصاری: CD166 نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٩٠
CD31
نام اختصاری: CD31 نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٩٠
CD44
نام اختصاری: CD44 نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٩٠
CD١٠۶
نام اختصاری: CD١٠٦ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٩٠
CMV viral load
نام اختصاری: CMV-Q PCR نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
CD133
نام اختصاری: CD133 نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٩٠
CD IL-12 receptor
نام اختصاری: CD IL-١٢ receptor نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٩٠
Cortisol
نام اختصاری: Cortisol نام‌های مشابه: Cortisol کد ملی آزمایش: ٨٠١٥٥٠
Cortisol (8AM)
نام اختصاری: Cortisol (٨AM) نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠١٥٥٠
Cortisol (4PM)
نام اختصاری: Cortisol (٤PM) نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠١٥٥٠
Cortisol (saliva)
نام اختصاری: cortisol (saliva) نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Calcitonin
نام اختصاری: Calcitonin نام‌های مشابه: تيروکلسي تونين ، Thyrocalcitonin کد ملی آزمایش: ٨٠١٥٠٥
C-peptide
نام اختصاری: C-peptide نام‌های مشابه: insulin- connecting peptide کد ملی آزمایش: ٨٠١٥٧٠
C-peptide 2hrs.
نام اختصاری: c-pep ٢hrs نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠١٥٧٠
CEA
نام اختصاری: CEA نام‌های مشابه: CEA کد ملی آزمایش: ٨٠١٨٠٥
CEA (Fluid)
نام اختصاری: CEA-Fluid نام‌های مشابه: Carcinoembryonic Antigen - Embryonic Carcinoma Antigen کد ملی آزمایش: ٨٠١٨٠٦
CA125
نام اختصاری: CA125 نام‌های مشابه: آنتي ژن کانسر ١٢٥ ، آنتي ژن کربوهيدرات ١٢٥ کد ملی آزمایش: ٨٠١٨٤٥
CA-125 (Fluid)
نام اختصاری: CA-١٢٥ (fluid ) نام‌های مشابه: Cancer Antigen ١٢٥ , Carbohydrate Antigen ١٢٥ کد ملی آزمایش: ٨٠١٨٤٥
CA 15-3
نام اختصاری: CA ١٥-٣ نام‌های مشابه: آنتي ژن کانسر ٣-١٥ ، آنتي ژن کربوهيدرات ٣-١٥ ، موسين اپي تليالي پلي مورفيک ، MUCI کد ملی آزمایش: ٨٠١٨٤٠
CA 19-9
نام اختصاری: CA ١٩-٩ نام‌های مشابه: آنتي ژن کانسر ٩-١٩ ، آنتي ژن کربوهيدرات ٩-١٩ کد ملی آزمایش: ٨٠١٨٣٥
CA 19-9 (Fluid)
نام اختصاری: CA ١٩-٩(Fluid) نام‌های مشابه: Cancer Antigen ١٩-٩ , Carbohydrate Antigen ١٩-٩ , کد ملی آزمایش: ٨٠١٨٣٥
CA 242
نام اختصاری: CA ٢٤٢ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠١٨٥٠
CA 242 (Fluid)
نام اختصاری: CA 242 (Fluid) نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠١٨٥٠
CA72-4
نام اختصاری: CA72-4 نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠١٨٥٠
CSF Direct Smear
نام اختصاری: CSF.D.S نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٤٤٢٥
CSF Culture &Sen.
نام اختصاری: CSF.C&S نام‌های مشابه: Spinal fluid analysis کد ملی آزمایش: ٨٠٤٠٣٥
CSF Direct Smear For BK
نام اختصاری: CSF.D.BK نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٤٠٧٥
CSF Cul.for BK
نام اختصاری: CSF.C.BK نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٤٠٨٠
Culture for :
نام اختصاری: Culture for: نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٤٠٣٥
Culture For BK:
نام اختصاری: Cul.BK For: نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٤٠٨٠
Culture.For (anaerobic)
نام اختصاری: Cul.For (anaerobic) نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٤٠٣٠
CULTURE :
نام اختصاری: CULTURE: نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
COLONY COUNT (CFU/ml)
نام اختصاری: COLONY COUNT (CFU/ml) نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Cul.after 21 days :
نام اختصاری: Cul.after ٢١ days: نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Culture:
نام اختصاری: Culture: نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Color
نام اختصاری: Color نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Consistancy
نام اختصاری: Consistancy نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Cl- Stool
نام اختصاری: Cl- Stool نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٠٤٧٠
Crystal ( in synovial Fluid )
نام اختصاری: Crystal Fluid نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٤٤٢٠
Ca -semen
نام اختصاری: Ca-semen نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٠٤٨٥
Clomipramine
نام اختصاری: Clomipramine نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Chlordiazopoxide
نام اختصاری: Chlordiazopoxide نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٠٨٥٠
Chlorpromazine
نام اختصاری: Chlorpromazine نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Clonazepam
نام اختصاری: Clonazepam نام‌های مشابه: Rivateril/Kolonopin/Iktorivil کد ملی آزمایش: ٨٠٠٨٥٠
Cocaine
نام اختصاری: Cocaine نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Crystal
نام اختصاری: Crystal نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Codeine
نام اختصاری: Codeine نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Canabis
نام اختصاری: Canabis نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Chlorodiaz
نام اختصاری: Chlorodiaz نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Clobazam
نام اختصاری: Clobazam نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Cannabis (THC)
نام اختصاری: Cannabis-Q نام‌های مشابه: Cannabis-Q کد ملی آزمایش: ٨٠٠٨٢٠
Consult
نام اختصاری: Consult نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٧١٢٠
Consult & Block
نام اختصاری: Consult & Block نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٧١٢٥
Cystatin C
نام اختصاری: Cystatin C نام‌های مشابه: Cystatin C کد ملی آزمایش: ٨٠١٢٥٥
CSF electrophoresis-OCB
نام اختصاری: CSF elect-OCB نام‌های مشابه: Spinal fluid analysis کد ملی آزمایش:
CARDIAC DRUGS:
نام اختصاری: Cardiac drugs نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Cannabis
نام اختصاری: Cannabis نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Carboxy Hb
نام اختصاری: Co Hb نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
CSF leakage
نام اختصاری: CSF leakage نام‌های مشابه: B٢ transferrin کد ملی آزمایش:
Cyclooxygenase
نام اختصاری: Cyclooxygenase نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Clostridium difficile toxins(A&B)
نام اختصاری: Clo.difficile نام‌های مشابه: کلسترديوم ديفيسيل مولد سم. کد ملی آزمایش: ٨٠٣٦٤٥
corticosteron
نام اختصاری: corticosteron نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Carnosine
نام اختصاری: Carnosine نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Cyfra -21
نام اختصاری: Cyfra-٢١ نام‌های مشابه: Cfra-٢١ کد ملی آزمایش: ٨٠١٨٥٥
Chromogranin A
نام اختصاری: Chromogranin A نام‌های مشابه: کروموگرانين A کد ملی آزمایش:
Cell free DNA-1
نام اختصاری: Cell free DNA-١ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Cell free DNA-2
نام اختصاری: Cell free DNA-٢ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
CD138
نام اختصاری: CD138 نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٩٠
CD16+CD56
نام اختصاری: CD١٦+٥٦ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
CD19+56
نام اختصاری: CD١٩+٥٦ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Cortisol (saliva)
نام اختصاری: Cortisol (saliva) نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Culture :
نام اختصاری: CUL: نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Cul.after 1 day :
نام اختصاری: Cul.after ١ day: نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Cul.after 7 days :
نام اختصاری: Cul.after ٧days : نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Cul.after 14 days :
نام اختصاری: Cul.after ١٤days : نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Cul.after 2 days
نام اختصاری: Cul.after ٢ days نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Clonazepam
نام اختصاری: Clonazepam نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
CISH-Her2
نام اختصاری: CISH-Her2 نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٣٥٧٥
CSF Albumin
نام اختصاری: CSF Alb نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Codeine
نام اختصاری: Codeine نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Cadmium
نام اختصاری: Cadmium-Atomic ab. نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٠٨٠٥
Cadmium (Random urine)
نام اختصاری: Cadmium U.R. نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٠٨٠٥
CASPR 2
نام اختصاری: CASPR ٢ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
chemerin
نام اختصاری: chemerin نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Cytokeratin 18
نام اختصاری: Cytokeratin ١٨ نام‌های مشابه: TPA- TPS ( Tissue polypeptide specific Ag کد ملی آزمایش:
CRH
نام اختصاری: CRH نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Cart
نام اختصاری: Cart نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
CD3 cytoplasmic
نام اختصاری: CD٣-cyto نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٩١
CD22 cytoplasmic
نام اختصاری: CD٢٢-Cyto نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٩١
CD19+CD56
نام اختصاری: CD١٩+CD٥٦ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
CD3+CD5
نام اختصاری: CD3+CD5 نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Cyclospora
نام اختصاری: Cyclospora نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٧٠٩٥
Cryptosporidium parvum
نام اختصاری: Cryptos.parvum نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٧٠٩٥
Correct W.B.C
نام اختصاری: Correct W.B.C نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
CPK .Total
نام اختصاری: CPK .Total نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
CD79 cytoplasmic
نام اختصاری: CD٧٩-cyto نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٩١
CD163
نام اختصاری: CD163 نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Comment
نام اختصاری: Comment نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Calcoflour Stain
نام اختصاری: Calcoflour fungi نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٧١٤٠
Cell free DNA (NIPT)
نام اختصاری: Cell free DNA نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
CGH array
نام اختصاری: CGH array نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
CALR
نام اختصاری: CALR نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
CEBPA Sequence
نام اختصاری: CEBPA Seq. نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
C-kit(exon 8/17)
نام اختصاری: C-kit(exon ٨/١٧) نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
C-kit(exon 9/11)
نام اختصاری: C-kit(exon ٩/١١) نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
C-kit-D816V
نام اختصاری: C-kit-D٨١٦V نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
CAH(Congentinal adrenal hyperplasia)
نام اختصاری: CAH نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
CFTR(Cystic fibrosis)
نام اختصاری: CFTR-CF نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨١٠٢٦٠
CFTR(Idiopathic Chronic Pancreatitis)
نام اختصاری: CFTR-ICP نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨١٠٢٦٠
CFTR-CBAVD
نام اختصاری: CFTR-CBAVD نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨١٠٢٦٠
Cannexin 26(GJB2)
نام اختصاری: Cannexin٢٦(GJB٢) نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨١٠١٤٠
CLDN14
نام اختصاری: CLDN14 نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
C-Banding
نام اختصاری: C-Banding نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨١٠٣٤٠
Cystatin S
نام اختصاری: Cystatin S نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Covid-19 PCR
نام اختصاری: Covid-١٩ PCR نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
covid PCR sampling
نام اختصاری: covid PCR sampling نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
C1 inhibitor(functional)
نام اختصاری: C١ inh-func نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
CD44
نام اختصاری: CD44 نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٩٠
CA-125 (Fluid)
نام اختصاری: CA-١٢٥ (fluid ) نام‌های مشابه: Cancer Antigen ١٢٥ , Carbohydrate Antigen ١٢٥ کد ملی آزمایش: ٨٠١٨٤٥
CD163
نام اختصاری: CD163 نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
CSF IgG
نام اختصاری: IgG-CSF نام‌های مشابه: IGg CSF کد ملی آزمایش: ٨٠٣٢٧٦
CSF lactate
نام اختصاری: lactate-csf نام‌های مشابه: LD، LDH/lactate-csf کد ملی آزمایش: ٨٠٠٦٤٠
CSF Protein
نام اختصاری: Pr.CSF نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٠٥١٠

تست PCR کرونا در ارومیه

در اسرع وقت و با رعایت تمامی استانداردها

در اسرع وقت و با رعایت تمامی استانداردها

آزمایشگاه ماهان یکی از مراکز برگزیده دارای مجوز انجام آزمایش PCR تشخیص کرونا در ارومیه است و در تمامی ایام هفته پذیرای مراجعه‌کنندگان گرامی است.

ماهان، آزمایشگاه متمایز

ماهان یک مجموعه آزمایشگاهی پیشرو در ارومیه است که با دارا بودن تجهیزات روز آزمایشگاهی و پرسنل متخصص، انواع گسترده‌ای از آزمایش‌ها را در فضایی ایمن و آرام با دقت بالا ارائه می‌کند.

آزمایش پیوند اعضا
اولین و تنها آزمایشگاه خصوصی استان با قابلیت انجام تست‌های پیوند اعضا و مغز استخوان

نمونه‌گیری در منزل
دارای سرویس نمونه‌گیری در خانه و محل کار برای راحتی بیشتر شما با رعایت کلیه استانداردها

تست PCR کرونا
مرکز خصوصی انجام تست PCR کرونا، مستقر در یک بخش کاملا جداگانه از سایر بخش‌های آزمایشگاه

پارکینگ اختصاصی
مستقر در مرکز شهر، با پارکینگ اختصاصی در فضای درمانگاه فرهنگیان و دسترسی آسان

شماره تلفن

+984433483434

آدرس ایمیل

office@mahanlab.com

واتساپ

09025937333

آدرس

ارومیه، خ کاشانی، درمانگاه فرهنگیان