جوابدهی آنلاین

فهرست الفبایی آزمایش‌ها

فهرست الفبایی آزمایش‌ها

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

آزمایشگاه ماهان بر اساس توانمندی‌های بالای پرسنل و با تجهیزات مدرن خود، قادر به ارائه صدها نوع آزمایش مختلف است. لیست این آزمایش‌ها بر اساس حروف الفبای انگلیسی تنظیم شده است تا دستیابی به آزمایش‌ها ساده‌تر شود. با انتخاب حرف ابتدای آزمایش از لیست فوق، می‌توانید آزمایش مورد نظر خود را در لیست آزمایش‌ها بیابید و یا نام آن را در کادر جستجو وارد نمایید.

H Tests Catalog

Hb A1c
نام اختصاری: GHb ( A١c ) نام‌های مشابه: A١C/A١b/HbA١a/HbA١/گليکوهموگلوبين/GHb/هموگلوبين هاي Fast کد ملی آزمایش: ٨٠٠٨٠٠
HDL cholestrol
نام اختصاری: HDL نام‌های مشابه: High Dencity Lipoprotein Cholesterol کد ملی آزمایش: ٨٠٠٤٤٠
Homocysteine
نام اختصاری: Homocys.-Q نام‌های مشابه: Hcy کد ملی آزمایش: ٨٠١٠٥٠
Haptoglobin
نام اختصاری: Haptoglobin نام‌های مشابه: Haptoglobin کد ملی آزمایش: ٨٠١١٨٥
Hb Electrophoresis
نام اختصاری: Hb Elect. نام‌های مشابه: Hb Elect کد ملی آزمایش: ٨٠٠٧٠٥
Hb A
نام اختصاری: Hb A نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Hb A2
نام اختصاری: Hb A2 نام‌های مشابه: Hb A٢ کد ملی آزمایش: ٨٠٠٧٣٠
Hb F
نام اختصاری: Hb F نام‌های مشابه: هموگلوبين جنيني کد ملی آزمایش: ٨٠٠٧٢٥
Hairy cell
نام اختصاری: Hairy cell نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Hypochromia
نام اختصاری: Hypo نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Helmet cell
نام اختصاری: Helmet cell نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Howel Joly Body
نام اختصاری: Howel Jol. نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Heinz Body
نام اختصاری: Heinz Body نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Hyper Segmented Neutrophils
نام اختصاری: Hyper seg. Neu. نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Hypo Granular Platelets
نام اختصاری: Hypo Granul. plat. نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Hams Test
نام اختصاری: Hams test نام‌های مشابه: Acidified Serum Test for PNH کد ملی آزمایش: ٨٠٢٩٣٥
HSV Ab 1+2 (IgG)
نام اختصاری: HSV-G نام‌های مشابه: HSV-G کد ملی آزمایش: ٨٠٣٠٢٠
HSV Ab 1+2 (IgM)
نام اختصاری: HSV-M نام‌های مشابه: HSV-M کد ملی آزمایش: ٨٠٣٠٢٥
HSV Ab-IgG (CSF)
نام اختصاری: HSV-G CSF نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٣٠٢٠
HSV Ab 1+2 -IgM (CSF)
نام اختصاری: HSV-M CSF نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٣٠٢٥
Hydatid Ab (IgG)
نام اختصاری: Hydatid Ab نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٣١٧٠
H.pylori (IgG)
نام اختصاری: H.Pylo.G نام‌های مشابه: Helicobacter pylori-G کد ملی آزمایش: ٨٠٣٠٧٥
H.pylori (IgA)
نام اختصاری: H.Pylo-A نام‌های مشابه: Helicobacter Pylori کد ملی آزمایش: ٨٠٣٠٨٠
H.pylori (IgM)
نام اختصاری: H.Pylo-M نام‌های مشابه: Helicobacter pylori-M کد ملی آزمایش: ٨٠٣٠٨٥
HAV Ab (Total)
نام اختصاری: HAV Ab-T نام‌های مشابه: HAV Total کد ملی آزمایش: ٨٠٣٢٠٠
HAV Ab (IgM)
نام اختصاری: HAV-M نام‌های مشابه: HAV-IgM ، HAV - IgG کد ملی آزمایش: ٨٠٣٢٠٠
HBsAg
نام اختصاری: HBsAg نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٣٢٠٥
HBsAb
نام اختصاری: HBsAb نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٣٢٢٠
HBeAg
نام اختصاری: HBeAg نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٣٢١٠
HBeAb
نام اختصاری: HBeAb نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٣٢١٥
HBcAb (Total)
نام اختصاری: HBcAb (Total) نام‌های مشابه: Anti HSV کد ملی آزمایش: ٨٠٣٢٢٥
HBcAb (IgM)
نام اختصاری: HBcAb-M نام‌های مشابه: anti HCV کد ملی آزمایش: ٨٠٣١٩٥
HCV Ab
نام اختصاری: HCV Ab نام‌های مشابه: HCV Ab کد ملی آزمایش: ٨٠٣٢٥٥
HCV Ab (Western Blot)
نام اختصاری: HCV Riba نام‌های مشابه: HCV Ab (Western Blot)/HCV Riba کد ملی آزمایش:
HDV Ab
نام اختصاری: HDV Ab نام‌های مشابه: Anti HDV کد ملی آزمایش: ٨٠٣٢٥١
HEV Ab
نام اختصاری: HEV Ab نام‌های مشابه: Hepatitis E کد ملی آزمایش: ٨٠٣٢٥٠
HIV Ab (1+2)
نام اختصاری: HIV Ab نام‌های مشابه: HIV ١&٢ کد ملی آزمایش: ٨٠٣١٨٦
HIV P24 Ag
نام اختصاری: HIV P٢٤Ag نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٣١٩٠
HIV Ab 1+2 (CSF)
نام اختصاری: HIV Ab-CSF نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٣١٨٦
HIV Ab (Western Blot)
نام اختصاری: HIV Ab (Wester Blot) نام‌های مشابه: HIV Ab (Wester Blot) کد ملی آزمایش:
HTLV Ab (1+2)
نام اختصاری: HTLV Ab نام‌های مشابه: HTLV Ab کد ملی آزمایش: ٨٠٣٢٤٠
HTLV Ab(1+2)-CSF
نام اختصاری: HTLV Ab-CSF نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٣٢٤٠
H.pylori Ag (stool)
نام اختصاری: H.pylori Ag(Stool) نام‌های مشابه: Helicobacter pylori stool-Ag کد ملی آزمایش: ٨٠٣٥٦٠
HIV 1+2 Ab &/or P24 Ag
نام اختصاری: HIV ١+٢ Ab &/or P٢٤ Ag نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
HLA B
نام اختصاری: HLA B? نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٧٥
HLA B5
نام اختصاری: HLA B٥ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٧٠
HLA B8
نام اختصاری: HLA B٨ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٧٠
HLA B27
نام اختصاری: HLA B٢٧ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٧٠
HLA B51
نام اختصاری: HLA B٥١ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٧٠
HBV Viral Loud
نام اختصاری: HBV-Q PCR نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
HCV genotyping PCR
نام اختصاری: HCV-geno نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
HCV Viral Loud
نام اختصاری: HCV-Q PCR نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
HIV Viral Loud
نام اختصاری: HIV-Q PCR نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
HALLUCINOGEN :
نام اختصاری: Hallucinogen نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Heroine
نام اختصاری: Heroine نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
HSP-72
نام اختصاری: HSP-72 نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
HE4
نام اختصاری: HE٤ نام‌های مشابه: Human epididymus protein (HE٤)/WFDC٢/ کد ملی آزمایش:
Height
نام اختصاری: Height نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
HLA DQ2 by PCR
نام اختصاری: HLA DQ٢ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٥١٠٧
HLA DQ8 by PCR
نام اختصاری: HLA DQ٨ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٥١٠٧
HLA DR3 by PCR
نام اختصاری: HLA DR٣ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٥١٠٨
HLA DR4 by PCR
نام اختصاری: HLA DR٤ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٥١٠٨
Heinz Body
نام اختصاری: Heinz Body نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٠٧٥
HBV viral load
نام اختصاری: HBV-Q-TK/A نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٥٠٨٤
H2O2
نام اختصاری: H٢O٢ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
HFE Mutation(2 genes)
نام اختصاری: HFE Mutation(٢ genes) نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
HFE Mutation(full genes)
نام اختصاری: HFE Mutation(full genes) نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Homa index
نام اختصاری: Homa index نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
HLA B51
نام اختصاری: HLA B51 نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٧٠
HLA DR7 by PCR
نام اختصاری: HLA DR٧ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٥١٠٨

تست PCR کرونا در ارومیه

در اسرع وقت و با رعایت تمامی استانداردها

در اسرع وقت و با رعایت تمامی استانداردها

آزمایشگاه ماهان یکی از مراکز برگزیده دارای مجوز انجام آزمایش PCR تشخیص کرونا در ارومیه است و در تمامی ایام هفته پذیرای مراجعه‌کنندگان گرامی است.

ماهان، آزمایشگاه متمایز

ماهان یک مجموعه آزمایشگاهی پیشرو در ارومیه است که با دارا بودن تجهیزات روز آزمایشگاهی و پرسنل متخصص، انواع گسترده‌ای از آزمایش‌ها را در فضایی ایمن و آرام با دقت بالا ارائه می‌کند.

آزمایش پیوند اعضا
اولین و تنها آزمایشگاه خصوصی استان با قابلیت انجام تست‌های پیوند اعضا و مغز استخوان

نمونه‌گیری در منزل
دارای سرویس نمونه‌گیری در خانه و محل کار برای راحتی بیشتر شما با رعایت کلیه استانداردها

تست PCR کرونا
مرکز خصوصی انجام تست PCR کرونا، مستقر در یک بخش کاملا جداگانه از سایر بخش‌های آزمایشگاه

پارکینگ اختصاصی
مستقر در مرکز شهر، با پارکینگ اختصاصی در فضای درمانگاه فرهنگیان و دسترسی آسان

شماره تلفن

+984433483434

آدرس ایمیل

office@mahanlab.com

واتساپ

09025937333

آدرس

ارومیه، خ کاشانی، درمانگاه فرهنگیان