جوابدهی آنلاین

فهرست الفبایی آزمایش‌ها

فهرست الفبایی آزمایش‌ها

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

آزمایشگاه ماهان بر اساس توانمندی‌های بالای پرسنل و با تجهیزات مدرن خود، قادر به ارائه صدها نوع آزمایش مختلف است. لیست این آزمایش‌ها بر اساس حروف الفبای انگلیسی تنظیم شده است تا دستیابی به آزمایش‌ها ساده‌تر شود. با انتخاب حرف ابتدای آزمایش از لیست فوق، می‌توانید آزمایش مورد نظر خود را در لیست آزمایش‌ها بیابید و یا نام آن را در کادر جستجو وارد نمایید.

P Tests Catalog

PCR Adenovirus
نام اختصاری: Adenovirus PCR نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
PCR for AML1/ETO translucation
نام اختصاری: AML١/ETO نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
PCR for AML1/ETO (Quantitative)
نام اختصاری: AML١/ETO-Q نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
PCR for Aspergillus species
نام اختصاری: Aspergillus sp PCR نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
PCR for BK virus
نام اختصاری: BK virus PCR نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
PCR for Brucella
نام اختصاری: Brucella PCR نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
PCR for BCR/ABL (P210) translucation
نام اختصاری: BCR/ABL-P٢١٠ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
PCR for BCR/ABL (P190) translucation
نام اختصاری: BCR/ABL-P١٩٠ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
PCR for BCR/ABL (P210) (Quantitative)
نام اختصاری: BCR/ABL-P٢١٠-Q نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
PCR for BCR/ABL-P190 (Quantitative)
نام اختصاری: BCR/ABL-P١٩٠-Q نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
PCR for Chlamydia Trachomatis
نام اختصاری: Chlamydia Tra.PCR نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
PCR for CMV
نام اختصاری: CMV PCR نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
PCR for Candida Albicans
نام اختصاری: Candida Albicans PCR نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
PCR for Cryptococcus Neoformans
نام اختصاری: Crypto.Neo PCR نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
PCR for CBFB/MYH11 inv(16) translucation
نام اختصاری: CBFB/MYH١١ inv(١٦) نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
PCR for EBV
نام اختصاری: EBV PCR نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
PCR for Enterovirus
نام اختصاری: Enterovirus PCR نام‌های مشابه: Enterovirus PCR کد ملی آزمایش:
PCR for HLA DR
نام اختصاری: HLA-DR نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
PCR for HLA ABC
نام اختصاری: HLA ABC-PCR نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
PCR for HLA DQ
نام اختصاری: HLA-DQ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
PCR for HSV
نام اختصاری: HSV PCR نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
PCR for HBV
نام اختصاری: HBV PCR نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
PCR for HIV
نام اختصاری: HIV PCR نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
PCR for HPV
نام اختصاری: HPV PCR نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
PCR for HPV Typing
نام اختصاری: HPV Type PCR نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
PCR for HCV
نام اختصاری: HCV PCR نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
PCR for HIV
نام اختصاری: HIV PCR نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
PCR for HTLV
نام اختصاری: HTLV PCR نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
PCR for HDV
نام اختصاری: HDV PCR نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
PCR for Haemophilus influenzae
نام اختصاری: H.influenzae PCR نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
PCR for HEV
نام اختصاری: HEV PCR نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
PCR for HLA-C
نام اختصاری: HLA-C PCR نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٥١٠٧
PCR for Influenza A
نام اختصاری: Influenza A PCR نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
PCR for Influenza B
نام اختصاری: Influenza B PCR نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
PCR for JC virus
نام اختصاری: JC PCR نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
PCR for Jak-2(V617F)
نام اختصاری: Jak-٢(V٦١٧F) PCR نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
PCR for Jak-2(Exon 12)
نام اختصاری: Jak-٢(Exon ١٢) PCR نام‌های مشابه: Jak-٢(Exon ١٢) PCR کد ملی آزمایش:
Potassium
نام اختصاری: K نام‌های مشابه: Kalium کد ملی آزمایش: ٨٠٠٤٦٥
Plasma Lactate
نام اختصاری: Lactate B. نام‌های مشابه: LD/ LDH/Lactate B/ کد ملی آزمایش: ٨٠٠٦٤٠
PCR for Mycoplasma Pneumonia
نام اختصاری: Mycoplasma P.PCR نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
PCR for Measles
نام اختصاری: Measl-PCR نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
PCR for Mycoplasma hominis
نام اختصاری: Myco.hominis PCR نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
PCR for Neisseria gonorrhoeae
نام اختصاری: Neis.gono. PCR نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
PCR for Mycobacterium(Non TB)
نام اختصاری: Non TB PCR نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Phosphorus
نام اختصاری: Phos. نام‌های مشابه: فسفات خون، P کد ملی آزمایش: ٨٠٠٤٩٥
Pro BNP(NT)
نام اختصاری: Pro BNP نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٣٦٦٠
P.EP
نام اختصاری: P.EP نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Protein Electrophoresis
نام اختصاری: P.EP نام‌های مشابه: Protein Electrophoresis کد ملی آزمایش: ٨٠٠٧٣٥
Protein total
نام اختصاری: Pr.total نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
PAB
نام اختصاری: PAB نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Protein Carbonyl
نام اختصاری: PC نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Phenobarbital
نام اختصاری: Phenobar. نام‌های مشابه: Barbita، Luminal، Phenemal کد ملی آزمایش: ٨٠٠٨٤٠
Phenytoin
نام اختصاری: Phenytoin نام‌های مشابه: Dilantin ، Fenytoin ، Diphenylhydantoin کد ملی آزمایش: ٨٠٠٨٤٠
Primidone
نام اختصاری: Primidone نام‌های مشابه: دوزکسي فنوباربيتال/هگزاميدينوم/Mysoline کد ملی آزمایش: ٨٠٠٨٤٠
Phenylketonuria
نام اختصاری: PKU نام‌های مشابه: اسيدفنيل پيروويک ادرار/PKU ادرار کد ملی آزمایش: ٨٠٠٢٥٥
Phenylalanine
نام اختصاری: Phe.alanine نام‌های مشابه: غربالگري هيپرفنيل آلانينمي/ تست غربالگري فنيل آلانين خون/تست فنيل کتونوري/تست PKU کد ملی آزمایش: ٨٠١١٨٠
Phenyl alanine(DBS)
نام اختصاری: Ph.Ala(DBS) نام‌های مشابه: غربالگري هيپرفنيل آلانينمي/ تست غربالگري فنيل آلانين خون/تست فنيل کتونوري/تست PKU کد ملی آزمایش: ٨٠٠٧٨٠
Promyelocyte
نام اختصاری: Promyelo. نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Prolymphocyte
نام اختصاری: Prolymph. نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Promonocyte
نام اختصاری: Promonocyte نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Poikilocyte
نام اختصاری: Poikilo نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Polychromasia
نام اختصاری: Polychromasia نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Pencil Shape
نام اختصاری: Pencil Shape نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Pappen Heimer Body
نام اختصاری: Paepen Hi. B. نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Plasma cell
نام اختصاری: Plasma cell نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Platelet Count
نام اختصاری: Plat-O نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٠٢٥
PLATELET MORPHOLOGY :
نام اختصاری: Plat.morph. نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
PBS
نام اختصاری: PBS نام‌های مشابه: perpheral blood Smear کد ملی آزمایش:
PT
نام اختصاری: PT-Pat. نام‌های مشابه: PT (prothrombin time) کد ملی آزمایش: ٨٠٢٢١٥
PT Control
نام اختصاری: PT Control نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
PT activity
نام اختصاری: PT act. نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Protein C
نام اختصاری: Prot.-C نام‌های مشابه: Pr C کد ملی آزمایش: ٨٠٢٢٨٠
Protein S
نام اختصاری: Prot.-S نام‌های مشابه: Pr S کد ملی آزمایش: ٨٠٢٢٨٥
Pregnancy test
نام اختصاری: Preg test نام‌های مشابه: زير واحد بتاي گنادوتريپين جفتي انسان/hCG کد ملی آزمایش: ٨٠٢٨٧٠
Pathergy test
نام اختصاری: Pathergy test نام‌های مشابه: Pathergy test کد ملی آزمایش: ٨٠٢٨٦٠
Paul Bunnell
نام اختصاری: Paul Bunnel نام‌های مشابه: Paul Bunnell کد ملی آزمایش: ٨٠٢٨٥٥
Parvovirus(B19) Ab (IgG)
نام اختصاری: Parvo-G نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Parvovirus (B19)Ab (IgM)
نام اختصاری: Parvo-M نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
P-selectin
نام اختصاری: P-selectin نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
PCR for Parvovirus
نام اختصاری: Parvovirus PCR نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
PAI-1 675 4G/5G mutation by PCR
نام اختصاری: PAI ٦٧٥ ٤G/٥G mutation نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
PAI-1 844 A/G mutation by PCR
نام اختصاری: PAI ٨٤٤ A/G mutation نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
paz.Azad
نام اختصاری: paz.Azad نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Prolactin
نام اختصاری: Prolactin نام‌های مشابه: PRL کد ملی آزمایش: ٨٠١٤٥٠
PTH(1-84)
نام اختصاری: PTH(١-٨٤) نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Progesterone
نام اختصاری: Progesterone نام‌های مشابه: Progesterone کد ملی آزمایش: ٨٠١٤٧٥
Pepsinogen I
نام اختصاری: Pep-I نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Pepsinogen II
نام اختصاری: Pep-II نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
P1NP
نام اختصاری: P1NP نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Procalcitonin
نام اختصاری: Procalcitonin نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٣٦٧٠
PSA
نام اختصاری: کليا نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠١٨٢٠
PAPP-A
نام اختصاری: PAPP-A نام‌های مشابه: Pregnancy - Associated Protein A کد ملی آزمایش: ٨٠٣٣٤٠
Prostatic dis.D.S
نام اختصاری: Prost.D.S نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٤٤٢٥
Prostatic dis .C&S
نام اختصاری: Prost.Dis.C&S نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٤٠٣٥
Pleural F.D.Smear
نام اختصاری: Pleural F.D.S نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٤٤٢٥
Pleural F.Cul&S
نام اختصاری: Pleural F.C&S نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٤٠٣٥
Pleural F.Direct Smear For BK
نام اختصاری: Pleural F.D.BK نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٤٠٧٥
Pleural F.Cul.for BK
نام اختصاری: Pleural F.C.BK نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٤٠٨٠
Pedicularis test
نام اختصاری: Pedicularis test نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٤١١٥
PH-Stool
نام اختصاری: PH-st. نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٠٦٨٠
Protozoz Cyst
نام اختصاری: Protozoz Cyst نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Promethazine
نام اختصاری: Promethazine نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Phentazine
نام اختصاری: Phentazine نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Perphenazine
نام اختصاری: Perphenazine نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Pap Smear
نام اختصاری: Pap Smear نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Pathology 2
نام اختصاری: Pathology ٢ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٧١٦١
Pathology 3
نام اختصاری: Pathology ٣ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٧١٨٠
Pathology 4
نام اختصاری: Pathology ٤ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٧٢٣٠
Pathology 5
نام اختصاری: Pathology ٥ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٧٢٩٥
pathology 6
نام اختصاری: Pathology ٦ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٧٣١٥
Paz.
نام اختصاری: Paz. نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Pap.LBC
نام اختصاری: Pap Smear Liquid Base نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Petidine
نام اختصاری: Petidine نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
PCR for PML/RAR translucation
نام اختصاری: PML/RAR نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
PCR for PML/RAR (Quantitative)
نام اختصاری: PML/RAR-Q نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
PAI-1
نام اختصاری: PAI-١ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Pyruvate
نام اختصاری: Pyruvate نام‌های مشابه: کاوش پيروات کيناز، PK کد ملی آزمایش: ٨٠٠٦٣٥
PYY
نام اختصاری: PYY نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Prostaglandine
نام اختصاری: PG نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Pr-CSF Electrophoresis
نام اختصاری: Pr-CSF Elect. نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٠٧٤١
Phenyl alanine
نام اختصاری: Phenyl ala.-MB نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Phenyl alanine (DBS)
نام اختصاری: Ph.ala.(DBS)-MB نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠١١٨٠
Platelet Count
نام اختصاری: Plat-CBC نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
PTH(intact)
نام اختصاری: PTH(intact) نام‌های مشابه: PTH ايمونوراکتيو/پاراتورمون/PTH/Parathyroid Hormone کد ملی آزمایش: ٨٠١٥٠٠
PlGF(Placental Growth Factor)
نام اختصاری: PlGF نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Paraxonase A
نام اختصاری: Paraxonase A نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Preptin
نام اختصاری: preptin نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Pre Albumin
نام اختصاری: Pre Alb نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
PT*3
نام اختصاری: PT*٣ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
PCR for Pneumocystis carinii
نام اختصاری: Pneum. carinii PCR نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Pr.Kinase B
نام اختصاری: Pr.Kinase B نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
PHA gene mutaion(PKU)
نام اختصاری: PHA gene(PKU) نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨١٠٢٢٠
Plavix genetis test
نام اختصاری: Plavix genetis test نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨١٠٠٢٢
Patternity-STR base
نام اختصاری: Patternity-STR base نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
PND SMA
نام اختصاری: PND SMA نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٦٥١٥
PND-FISH
نام اختصاری: PND-FISH نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
PCR for Rubella
نام اختصاری: Rub.PCR نام‌های مشابه: Enterovirus PCR کد ملی آزمایش:
PCR for Strep. pneumoniae
نام اختصاری: Strep.Pneumoniae PCR نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:

تست PCR کرونا در ارومیه

در اسرع وقت و با رعایت تمامی استانداردها

در اسرع وقت و با رعایت تمامی استانداردها

آزمایشگاه ماهان یکی از مراکز برگزیده دارای مجوز انجام آزمایش PCR تشخیص کرونا در ارومیه است و در تمامی ایام هفته پذیرای مراجعه‌کنندگان گرامی است.

ماهان، آزمایشگاه متمایز

ماهان یک مجموعه آزمایشگاهی پیشرو در ارومیه است که با دارا بودن تجهیزات روز آزمایشگاهی و پرسنل متخصص، انواع گسترده‌ای از آزمایش‌ها را در فضایی ایمن و آرام با دقت بالا ارائه می‌کند.

آزمایش پیوند اعضا
اولین و تنها آزمایشگاه خصوصی استان با قابلیت انجام تست‌های پیوند اعضا و مغز استخوان

نمونه‌گیری در منزل
دارای سرویس نمونه‌گیری در خانه و محل کار برای راحتی بیشتر شما با رعایت کلیه استانداردها

تست PCR کرونا
مرکز خصوصی انجام تست PCR کرونا، مستقر در یک بخش کاملا جداگانه از سایر بخش‌های آزمایشگاه

پارکینگ اختصاصی
مستقر در مرکز شهر، با پارکینگ اختصاصی در فضای درمانگاه فرهنگیان و دسترسی آسان

شماره تلفن

+984433483434

آدرس ایمیل

office@mahanlab.com

واتساپ

09025937333

آدرس

ارومیه، خ کاشانی، درمانگاه فرهنگیان