جوابدهی آنلاین

فهرست الفبایی آزمایش‌ها

فهرست الفبایی آزمایش‌ها

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

آزمایشگاه ماهان بر اساس توانمندی‌های بالای پرسنل و با تجهیزات مدرن خود، قادر به ارائه صدها نوع آزمایش مختلف است. لیست این آزمایش‌ها بر اساس حروف الفبای انگلیسی تنظیم شده است تا دستیابی به آزمایش‌ها ساده‌تر شود. با انتخاب حرف ابتدای آزمایش از لیست فوق، می‌توانید آزمایش مورد نظر خود را در لیست آزمایش‌ها بیابید و یا نام آن را در کادر جستجو وارد نمایید.

M Tests Catalog

Mercury
نام اختصاری: Hg نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٠٨٠٥
Mercury (urine 24 hrs.)
نام اختصاری: Hg UV ٢٤ h نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٠٨٠٥
Mercury (random urine)
نام اختصاری: Hg U.R. نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٠٨٠٥
Magnesium
نام اختصاری: Mg نام‌های مشابه: Mg کد ملی آزمایش: ٨٠٠٨١٠
MDA
نام اختصاری: MDA نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠١٢٦٥
MTX
نام اختصاری: MTX نام‌های مشابه: Methotrexate/MTX/Rheumatrex/Folex/Amethopterin کد ملی آزمایش:
Mucopolysaccharides
نام اختصاری: MPS نام‌های مشابه: Mucopolysaccharides کد ملی آزمایش: ٨٠٠٩٢٥
MSUD test ( DNPH test )Urine
نام اختصاری: MSUD (DNPH)Ur. نام‌های مشابه: MSUD test (DNPH test)Urine کد ملی آزمایش: ٨٠٣٣٨٠
Ms+Acylcar
نام اختصاری: Ms+Acylcar نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Monocyte
نام اختصاری: Monocyte نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Metamyelocyte
نام اختصاری: Metamyelo نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Myelocyte
نام اختصاری: Myelo نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Microcyte
نام اختصاری: Micro نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Macrocyte
نام اختصاری: Macro نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Macro Ovalocyte
نام اختصاری: Macro ovalocyte نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Mast Cell
نام اختصاری: Mast Cell نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Malaria parasite
نام اختصاری: Malaria DS نام‌های مشابه: Malaria DS کد ملی آزمایش: ٨٠٢٠٧٠
Mucus
نام اختصاری: Mucus نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٠٢١٠
Mono test
نام اختصاری: Mono test نام‌های مشابه: Mono test کد ملی آزمایش: ٨٠٢٨٢٠
MCV Ab
نام اختصاری: MCV Ab نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٣٤٢٦
Measles Ab (IgG)
نام اختصاری: Measl-G نام‌های مشابه: Measl-G کد ملی آزمایش: ٨٠٣١١٥
Measles Ab (IgM)
نام اختصاری: Measl-M نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٣١١٦
Measles Ab-IgG (CSF)
نام اختصاری: Measl-G (CSF) نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٣١١٥
Measles Ab-IgM (CSF)
نام اختصاری: Measl-M CSF نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٣١١٦
Mumps Ab (IgG)
نام اختصاری: Mumps-G نام‌های مشابه: Mump-G کد ملی آزمایش: ٨٠٣١١٠
Mumps Ab (IgM)
نام اختصاری: Mumps-M نام‌های مشابه: Mump-M کد ملی آزمایش: ٨٠٣١١١
Mumps Ab-IgG (CSF)
نام اختصاری: Mump-G CSF نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٣١١٠
Mumps Ab-IgM (CSF)
نام اختصاری: Mump-M CSF نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٣١١١
Mycoplasma P. Ab (IgG)
نام اختصاری: Myco-G نام‌های مشابه: Myco-G کد ملی آزمایش: ٨٠٣٠٦٥
Mycoplasma P. Ab (IgM)
نام اختصاری: Myco-M نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٣٠٧٠
MTHFR A 1298C mutation by PCR
نام اختصاری: MTHFR A١٢٩٨ C PCR نام‌های مشابه: MTHFR A ١٢٩٨C mutation by PCR کد ملی آزمایش:
MTHFR C677T mutation by PCR
نام اختصاری: MTHFR C٦٧٧T PCR نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Macroprolactin
نام اختصاری: Macroprolactin نام‌های مشابه: Macro PRL کد ملی آزمایش:
Myostatine
نام اختصاری: Myostatine نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Mycoplasma hominis cul
نام اختصاری: Myco.Hom.Cul نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٤٠٧٠
MICROBIAL FINDING:
نام اختصاری: MICROBIAL FINDING: نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Mucuse
نام اختصاری: Mucuse نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Macrocephal
نام اختصاری: نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Mg-semen
نام اختصاری: Mg-semen نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٠٨١٠
Methanol
نام اختصاری: Methanol نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Methamphetamine(Crystal)
نام اختصاری: Methamphetamine(Crystal) نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Methadone
نام اختصاری: Methadone. نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Morphine
نام اختصاری: Morphine. نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
METAL TOXINS:
نام اختصاری: Metal toxins نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Marijuana
نام اختصاری: Marijuana نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Methamphetamine
نام اختصاری: Methamphetamine نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
MGF
نام اختصاری: MGF نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
MCP-1
نام اختصاری: MCP-1 نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
MAO-B
نام اختصاری: MAO-B نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
MBP
نام اختصاری: MBP نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Mycoplasma genitalium PCR
نام اختصاری: Myco. genitalium PCR نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Myositis Ab panel
نام اختصاری: Myositis Ab panel نام‌های مشابه: Myositis Ab panel/Ribosomal-p/SRP/Ku/Mi-٢/ PL-١٢/PL-٧/ PM/Scl-١٠٠/Jo-١/Mitochondrial کد ملی آزمایش:
M2 PK
نام اختصاری: M٢ PK نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Melatonin
نام اختصاری: Melatonin نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Methanol
نام اختصاری: Methanol نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Morphine
نام اختصاری: Morphine نام‌های مشابه: Morphin کد ملی آزمایش:
Methadone
نام اختصاری: Methadone. نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Myonectin
نام اختصاری: Myonectin نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Myogenin
نام اختصاری: Myogenin نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Myostatin
نام اختصاری: Myostatin نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
MPO
نام اختصاری: MPO نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Muscin
نام اختصاری: Muscin نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Mimecan
نام اختصاری: Mimecan نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Metoclopramide
نام اختصاری: Metoclopramide نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Microsporidia
نام اختصاری: Microsporidia نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٧٠٩٥
Methadone
نام اختصاری: Methadone-Q نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٠٨٢٠
Meta Eosinophil
نام اختصاری: Meta Eosinophil نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Methylene Blue Stain
نام اختصاری: Methylene Blue fungi نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٧٠٩٥
Mosaicism
نام اختصاری: Mosaicism نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨١٠٣٣٨
Mole preg genetic evaluat
نام اختصاری: Mole preg.GE نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
MPL exon 10 mutation
نام اختصاری: MPL exon ١٠ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Mutation confirmation
نام اختصاری: Mutation confirm نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨١٠٠٨٦
Minimum Inhibitory concentration
نام اختصاری: MIC نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
MPL W515 mutation
نام اختصاری: MPL W٥١٥ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
MARVELD2 gene
نام اختصاری: MARVELD٢ gene نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Maternal cell countamination
نام اختصاری: MCC نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:

تست PCR کرونا در ارومیه

در اسرع وقت و با رعایت تمامی استانداردها

در اسرع وقت و با رعایت تمامی استانداردها

آزمایشگاه ماهان یکی از مراکز برگزیده دارای مجوز انجام آزمایش PCR تشخیص کرونا در ارومیه است و در تمامی ایام هفته پذیرای مراجعه‌کنندگان گرامی است.

ماهان، آزمایشگاه متمایز

ماهان یک مجموعه آزمایشگاهی پیشرو در ارومیه است که با دارا بودن تجهیزات روز آزمایشگاهی و پرسنل متخصص، انواع گسترده‌ای از آزمایش‌ها را در فضایی ایمن و آرام با دقت بالا ارائه می‌کند.

آزمایش پیوند اعضا
اولین و تنها آزمایشگاه خصوصی استان با قابلیت انجام تست‌های پیوند اعضا و مغز استخوان

نمونه‌گیری در منزل
دارای سرویس نمونه‌گیری در خانه و محل کار برای راحتی بیشتر شما با رعایت کلیه استانداردها

تست PCR کرونا
مرکز خصوصی انجام تست PCR کرونا، مستقر در یک بخش کاملا جداگانه از سایر بخش‌های آزمایشگاه

پارکینگ اختصاصی
مستقر در مرکز شهر، با پارکینگ اختصاصی در فضای درمانگاه فرهنگیان و دسترسی آسان

شماره تلفن

+984433483434

آدرس ایمیل

office@mahanlab.com

واتساپ

09025937333

آدرس

ارومیه، خ کاشانی، درمانگاه فرهنگیان