جوابدهی آنلاین

فهرست الفبایی آزمایش‌ها

فهرست الفبایی آزمایش‌ها

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

آزمایشگاه ماهان بر اساس توانمندی‌های بالای پرسنل و با تجهیزات مدرن خود، قادر به ارائه صدها نوع آزمایش مختلف است. لیست این آزمایش‌ها بر اساس حروف الفبای انگلیسی تنظیم شده است تا دستیابی به آزمایش‌ها ساده‌تر شود. با انتخاب حرف ابتدای آزمایش از لیست فوق، می‌توانید آزمایش مورد نظر خود را در لیست آزمایش‌ها بیابید و یا نام آن را در کادر جستجو وارد نمایید.

A Tests Catalog

Alkaline Phosphatase isoenzyme
نام اختصاری: ALK-iso نام‌های مشابه: ايزوآنزيم هاي ALP کد ملی آزمایش: ٨٠٠٥٤٠
Amylase (saliva)
نام اختصاری: Am.(saliva) نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Amylase serum
نام اختصاری: Amylase نام‌های مشابه: ١،٤-آلفا - D گلوکانوهیدرولاز سرم کد ملی آزمایش: ٨٠٠٥٨٥
Aldolase
نام اختصاری: Aldolase نام‌های مشابه: ALD ، فروکتوز بي فسفات آلدولاز کد ملی آزمایش: ٨٠٠٥٧٥
Alkaline phosphatase
نام اختصاری: Alk نام‌های مشابه: ALP serum کد ملی آزمایش: ٨٠٠٥٤٠
Acid phosphatase (total)
نام اختصاری: ACP-T نام‌های مشابه: فسفوريک منواستر، فسفوهيدرولاز ، اسيد فسفاتاز پروستات ، اسيد فسفاتاز استخواني ، ACP کد ملی آزمایش: ٨٠٠٥٤٥
Albumin serum
نام اختصاری: Alb.s نام‌های مشابه: آلبومين کد ملی آزمایش: ٨٠٠٥١٥
A/G ratio
نام اختصاری: A/G ratio نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
ABG
نام اختصاری: ABG نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠١٠٨٠
Apolipoprotein A1
نام اختصاری: Apo A١ نام‌های مشابه: آپوليپوپروتئين A کد ملی آزمایش: ٨٠١٢٠٠
Apolipoprotein B
نام اختصاری: Apo B نام‌های مشابه: آپوليپوپروتئين B کد ملی آزمایش: ٨٠١٢٠٠
Ammonia
نام اختصاری: Ammonia نام‌های مشابه: NH٣ خون کد ملی آزمایش: ٨٠١٠١٠
ADA serum
نام اختصاری: ADA-s نام‌های مشابه: Adenosine Deaminase کد ملی آزمایش: ٨٠٠٦٣٠
ADA Fluid
نام اختصاری: ADA-Fluid نام‌های مشابه: Adenosine Deaminase کد ملی آزمایش: ٨٠٠٦٣٠
Angiotensin II
نام اختصاری: Angio II نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
ACE
نام اختصاری: ACE نام‌های مشابه: آنزيم مبدل آنژيوتانسين - I ; کينيناز II ; پپتيديل . دي پپتيداز A کد ملی آزمایش: ٨٠١٥٢٥
Amikacin
نام اختصاری: Amikacin نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Anti GAD IgG
نام اختصاری: Anti GAD نام‌های مشابه: GAD ٦٥ کد ملی آزمایش:
Anti C1q
نام اختصاری: Anti C١q نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Addis Count ( Random )(/ml)
نام اختصاری: Addis C.R. نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٠٣٠٥
Addis Count 12 hrs.
نام اختصاری: Addis C.١٢ h نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٠٣٠٥
Anisocytosis
نام اختصاری: Aniso نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Anisochromia
نام اختصاری: Anisochrom نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Acanthocyte
نام اختصاری: Acanthocyte نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Apoptotic Cell
نام اختصاری: Apoptoti ccell نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Anti Thrombin III
نام اختصاری: A.Thr. III نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٢٩٠
APCR ( Leiden Factor )
نام اختصاری: APCR-Leiden نام‌های مشابه: APCR-Leiden کد ملی آزمایش: ٨٠٢٢٩٠
Adams 13 Activity
نام اختصاری: Adams ١٣ Act. نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Anti streptolysin O
نام اختصاری: ASO نام‌های مشابه: تيتر آنتي استرپتوليزين O در سرم/ASO کد ملی آزمایش: ٨٠٢٨٥٠
Anti A titer
نام اختصاری: Anti A titer نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٦٢٥
Anti B titer
نام اختصاری: Anti B titer نام‌های مشابه: Anti Dnase -B ، Antistreptococcal Dnase - B کد ملی آزمایش: ٨٠٢٦٢٥
Alpha 1 anti Trypsin
نام اختصاری: Alpha ١ anti نام‌های مشابه: A١AT ، آلفا يک آنتي پروتئاز کد ملی آزمایش: ٨٠٣٢٩٥
Alb index
نام اختصاری: Alb index نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
ANA
نام اختصاری: ANA نام‌های مشابه: FANA کد ملی آزمایش: ٨٠٢٨٨٠
ASMA
نام اختصاری: ASMA نام‌های مشابه: SMA/ASMA/Smooth Muscle Antibody/ کد ملی آزمایش: ٨٠٣١٤٥
AMA
نام اختصاری: AMA نام‌های مشابه: Anti Mitochondrial Antibody کد ملی آزمایش: ٨٠٣١٤٠
ANCA
نام اختصاری: ANCA نام‌های مشابه: ANCA کد ملی آزمایش: ٨٠٢٨٩٥
Anti Neutrophil Ab
نام اختصاری: Anti Neutrophil Ab نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٨٩٥
Anti Cardiolipin Ab(IgG)
نام اختصاری: ACA-G نام‌های مشابه: IgM - ACA ، IgG - ACA ، ACA کد ملی آزمایش: ٨٠٣١٣٥
Anti Cardiolipin Ab(IgM)
نام اختصاری: ACA-M نام‌های مشابه: IgM - ACA ، IgG - ACA ، ACA کد ملی آزمایش: ٨٠٣١٣٦
Anti Platelet Ab
نام اختصاری: APA نام‌های مشابه: APA کد ملی آزمایش: ٨٠٢٣٢٥
Anti Platelet Ab ( IgM )
نام اختصاری: APA ( IgM ) نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٣٢٥
Anti mullerian hormone
نام اختصاری: AMH نام‌های مشابه: MTS/Mullerian-Inhibiniting Substance کد ملی آزمایش: ٨٠٣٥١٠
Acetylcholine Receptor Ab
نام اختصاری: Ac.Ch.R.Ab نام‌های مشابه: آنتي بادي تعديل کننده استيل کولين، آنتي بادي مسدودکننده رسپتور استيل کولين ، AChR Ab ، Anti - AChR کد ملی آزمایش:
Anti Intrinsic Factor
نام اختصاری: Anti Intrinsic Factor نام‌های مشابه: Anti-IF AB کد ملی آزمایش:
Auto crossmatch
نام اختصاری: Auto Xm نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٥٦٠
Augmented X-match-Donor
نام اختصاری: Augm X-Donor نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Augmented X match panel
نام اختصاری: Augm X-panel نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Anti Platelet Ab (Flow cytometry)
نام اختصاری: APA-Flow نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٣٢٠
A.C.T.H
نام اختصاری: ACTH نام‌های مشابه: Corticotropin کد ملی آزمایش: ٨٠١٥٤٥
Aldosterone (upright)
نام اختصاری: Aldosterone (up) نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠١٥٣٥
Androstenedione
نام اختصاری: Androstenedione نام‌های مشابه: AS سرم کد ملی آزمایش: ٨٠١٤٩٥
Aldosterone (supine)
نام اختصاری: Aldosterone (sup) نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠١٥٣٥
Adiponectin
نام اختصاری: Adiponectin نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Anti Insulin Ab
نام اختصاری: Anti Insulin نام‌های مشابه: Insulin Antibody کد ملی آزمایش:
Adrenalin
نام اختصاری: Adrenalin نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Alpha Fetoprotein
نام اختصاری: AFP نام‌های مشابه: AFP کد ملی آزمایش: ٨٠١٨١٠
Alfa Fetoprotein Fluid
نام اختصاری: AFP-Fluid نام‌های مشابه: AFP - AFP Tumor Marker کد ملی آزمایش: ٨٠١٨١٠
Alfa Fetoprotein -Amniotic fluid
نام اختصاری: AFP (Amniotic fluid) نام‌های مشابه: AFP - AFP Tumor Marker کد ملی آزمایش: ٨٠١٨١٥
Ascite Fluid D.S
نام اختصاری: Ascite F.D.S نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٤٤٢٥
Ascite Fluid C&S
نام اختصاری: Ascite F.C&S نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٤٠٣٥
Ascite Fluid Direct Smear for BK
نام اختصاری: Ascite F.D.BK نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٤٠٧٥
Ascitic F.Cul.BK
نام اختصاری: Ascitic f.C.BK نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٤٠٨٠
Acid -P(semen)
نام اختصاری: Acid -P(semen) نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٠٥٤٥
Anti Sperm Ab
نام اختصاری: A.Sp.A نام‌های مشابه: A.Sp.A کد ملی آزمایش: ٨٠٣١٥٠
Amitriptyline
نام اختصاری: Amitriptyline نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Alprazolam
نام اختصاری: Alprazolam نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٠٨٥٠
Amphetamines
نام اختصاری: Amphetamines نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Aspirin
نام اختصاری: Aspirin نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Acetaminophen
نام اختصاری: Acetaminophen-Q نام‌های مشابه: پاراستامول ، تايلنول کد ملی آزمایش: ٨٠٠٨٥٠
Aspirin(salicylate)
نام اختصاری: Aspirin(Salicylate)-Q نام‌های مشابه: salicylate/Acid Salsilic/ کد ملی آزمایش: ٨٠٠٨٥٠
ANTI DEPRESSION (TCA):
نام اختصاری: Anti depression(TCA) نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Arsenic
نام اختصاری: Arsenic نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Atenolol
نام اختصاری: نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Arylsulfatase A
نام اختصاری: Aryl A نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠١١٩٠
Alpha Fodrin IgG
نام اختصاری: Alpha Fodrin IgG نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Alpha Fodrin IgA
نام اختصاری: Alpha Fodrin IgA نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Anti histone Ab
نام اختصاری: Anti histone Ab نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Anti IgA
نام اختصاری: Anti IgA نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Anti musk Ab
نام اختصاری: Anti musk Ab نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Anti Phospholipase A2 receptor
نام اختصاری: Anti PL A٢ R نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Anti SLA (Soluble Liver Antigen)
نام اختصاری: Anti SLA نام‌های مشابه: Anti-SLA کد ملی آزمایش:
Aspergillus fumigatus Ab(IgG)
نام اختصاری: Aspergillus-G نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Aspergillus fumigatus Ab(IgM)
نام اختصاری: Aspergillus-M نام‌های مشابه: Aspergillus کد ملی آزمایش:
Anti MOG Ab
نام اختصاری: Anti MOG نام‌های مشابه: Anti Myline Oligdendrocyte Glycoprotein کد ملی آزمایش:
Anti Infliximab Ab
نام اختصاری: Anti Infliximab Ab نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Acetaminophen
نام اختصاری: Acetaminophen نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Alprazolam
نام اختصاری: Alprazolam نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Amphetamine
نام اختصاری: Amphetamin-Q نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٠٨٢٠
Albumin Serum
نام اختصاری: Alb s. نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Alb index
نام اختصاری: Alb index نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Amphetamine
نام اختصاری: Amphetamine نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Arsenic
نام اختصاری: Arsenic-atomic ab. نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٠٨٠٥
Arsenic (random urine)
نام اختصاری: Arsenic U.R. نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٠٨٠٥
Adipcin
نام اختصاری: Adipcin نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Anti Recoverin
نام اختصاری: Anti Recoverin نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Anti SOX1
نام اختصاری: Anti SOX١ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Anti Titin
نام اختصاری: Anti Titin نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Anti Zic4
نام اختصاری: Anti Zic٤ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Anti Tr(DNER)
نام اختصاری: Anti Tr(DNER) نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Anti Ribosomal-p
نام اختصاری: Anti Ribosomal-p نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Anti Signal Recognition Particle(SRP)
نام اختصاری: Anti SRP نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Anti Ku (P70-80)
نام اختصاری: Anti-Ku نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Anti-Mi-2
نام اختصاری: Anti-Mi-٢ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Anti-PL-12
نام اختصاری: Anti-PL-١٢ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Anti-PL-7
نام اختصاری: Anti-PL-٧ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Anti PM/SCL-100 (Scleromyositis)
نام اختصاری: Anti-PM/Scl-١٠٠ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Anti Jo-1 (Polymyositis)
نام اختصاری: Anti-Jo-١ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Anti Mitochondrial-M2
نام اختصاری: Anti-Mitochondrial نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Anti Hippocampus reactivity
نام اختصاری: Anti Hippocam نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Anti Cerebellum
نام اختصاری: Anti Cerebellum نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Anti parathyroid gland Ab
نام اختصاری: Anti PTG Ab نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Anti Ovarian Ag
نام اختصاری: Anti Ovarian Ag نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Anti Enterocyte Ab
نام اختصاری: Anti Enterocyte Ab نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
AttachTest
نام اختصاری: AttachTest نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
A2
نام اختصاری: A2 نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Adams 13 Ab
نام اختصاری: Adams ١٣ Ab نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Apelin
نام اختصاری: Apelin نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Adipolin
نام اختصاری: Adipolin نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
ADMA
نام اختصاری: ADMA نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Alfa 1
نام اختصاری: Alfa ١ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Alfa 2
نام اختصاری: Alfa ٢ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Afamin
نام اختصاری: Afamin نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Asprosin
نام اختصاری: Asprosin نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Achondroplasia gene mutation
نام اختصاری: Achondroplasia gene نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨١٠٠٨٤
AZF-microdeletions
نام اختصاری: AZF-microdeletions نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨١٠٠٢٨
Apo-E gentyping
نام اختصاری: Apo-E gentyping نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Alfa-Thalasemia
نام اختصاری: a-Thalasemia نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨١٠١٢٤
Antimicrobial Susceptibility Test
نام اختصاری: Amtimicrobial sus. test نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Acid Phos.( Prostatic )
نام اختصاری: ACP-P نام‌های مشابه: فسفوريک منواستر-فسفوهيدرولاز - اسيد فسفاتاز پروستاتي ، اسيد فسفاتاز استخواني ، ACP کد ملی آزمایش: ٨٠٠٥٥٠
ASCA (IgG)
نام اختصاری: ASCA-G نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٣٤٤٥
Anti Gliadin Ab(IgG)
نام اختصاری: AGA-G نام‌های مشابه: AGA-G کد ملی آزمایش: ٨٠٣٣٧٦
Anti Gliadin Ab(IgA)
نام اختصاری: AGA-A نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٣٣٧٥
Anti Endomysial Ab(IgG)
نام اختصاری: AEA-G نام‌های مشابه: AEA-IgG کد ملی آزمایش: ٨٠٣٣٧١
Anti Endomysial Ab(IgA)
نام اختصاری: AEA-A نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٣٣٧٠
Anti Platelet Ab ( IgG )
نام اختصاری: APA ( IgG ) نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٢٣٢٥
Anti Centromer Ab(IgG)
نام اختصاری: Centro Ab-G نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٣٤٣٥
Anti DNA (ds)(IgG)
نام اختصاری: DNA ds نام‌های مشابه: آنتي بادي ضد DNA دو رشته اي ، آنتي بادي ضد DNA بومي کد ملی آزمایش: ٨٠٣٥٠٥
Anti Desmoglein -1
نام اختصاری: Desm.g-١ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Anti Desmoglein-3
نام اختصاری: Desm.g-٣ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Anti DGP Ab (IgG)
نام اختصاری: DGP-G نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Anti DGP Ab (IgA)
نام اختصاری: DGP-A نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Anti EJ protein
نام اختصاری: EJ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Anti jo-1 Ab
نام اختصاری: jo-١ نام‌های مشابه: آنتي هيستيديل ترانسفر tRNA سنتتاز کد ملی آزمایش: ٨٠٣٤١٥
Anti MPO
نام اختصاری: MPO نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٣٣٣٥
Anti Mi-2B protein
نام اختصاری: Mi-٢B نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Anti Neuronal(Paraneoplastic)
نام اختصاری: Neuronal Ab(paraneo.) نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Anti Neuronal Ab(autoimmne encephalitis)
نام اختصاری: Neuronal Ab(auto.enceph.) نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Anti OJ protein
نام اختصاری: OJ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
APTT
نام اختصاری: PTT نام‌های مشابه: PTT، زمان ترومبوپلاستين نسبي کد ملی آزمایش: ٨٠٢٢٢٠
Anti PR-3
نام اختصاری: PR-٣ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٣٤٥٥
Anti Phospholipid Ab (IgG)(screening)
نام اختصاری: PL Ab-G نام‌های مشابه: مهار کننده لوپوس کد ملی آزمایش: ٨٠٣١٣٠
Anti Phospholipid Ab (IgM)(screening)
نام اختصاری: PL.Ab-M نام‌های مشابه: مهار کننده لوپوس کد ملی آزمایش: ٨٠٣١٣١
Anti Parietal cell Ab
نام اختصاری: Parietal Ab نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش: ٨٠٣٣٥٥
Anti Pemphigus Ab (IgG)
نام اختصاری: Pemph.Ab نام‌های مشابه: IgG cell surface/desmogelin ١IgG/Desmogelin٢ igg کد ملی آزمایش: ٨٠٣٣٦٥
Anti pemphigus Ab-Neoplastic
نام اختصاری: Pemph.RAT نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Anti PM-Scl 75
نام اختصاری: PM-Scl ٧٥ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Anti RNP Ab
نام اختصاری: RNP نام‌های مشابه: Anti-sn RNP/Anti U١ RNP/Anti-U١ sn RNP/nRNP/ريبونوکلئوپروتئين هسته اي/آ«تي بادي هاي ريبو نوکلئو پروتئين/آنتي بادي هاي RNP کد ملی آزمایش: ٨٠٣٤١٠
Anti Ro-52(52 KDa)
نام اختصاری: Ro-٥٢ نام‌های مشابه: کد ملی آزمایش:
Anti Sm Ab
نام اختصاری: Sm Ab نام‌های مشابه: آنتي بادي هاي RNP ، آنتي بادي هاي ريبونوکلئوپروتئين/ريبونوکلئوپروتئين هسته اي/Anti-sn RNP/Anti U١ RNP/U١sn RNP کد ملی آزمایش: ٨٠٣٣٤٥
Anti SCL-70 Ab (Topoisomerase)
نام اختصاری: SCL-٧٠ نام‌های مشابه: آنتي بادي اسکلروز سيستميک پيشرونده کد ملی آزمایش: ٨٠٣٣٩٥
Anti SSA (Ro) Ab(60KD)
نام اختصاری: SSA (Ro) نام‌های مشابه: آنتي بادي ها La ، آنتي بادي SSA کد ملی آزمایش: ٨٠٣٤٠٠
Anti SSB (La) Ab
نام اختصاری: SSB (La) نام‌های مشابه: آتني بادي هاي La، آنتي بادي هاي RO، سندرم شوگرن کد ملی آزمایش: ٨٠٣٤٠٥

تست PCR کرونا در ارومیه

در اسرع وقت و با رعایت تمامی استانداردها

در اسرع وقت و با رعایت تمامی استانداردها

آزمایشگاه ماهان یکی از مراکز برگزیده دارای مجوز انجام آزمایش PCR تشخیص کرونا در ارومیه است و در تمامی ایام هفته پذیرای مراجعه‌کنندگان گرامی است.

ماهان، آزمایشگاه متمایز

ماهان یک مجموعه آزمایشگاهی پیشرو در ارومیه است که با دارا بودن تجهیزات روز آزمایشگاهی و پرسنل متخصص، انواع گسترده‌ای از آزمایش‌ها را در فضایی ایمن و آرام با دقت بالا ارائه می‌کند.

آزمایش پیوند اعضا
اولین و تنها آزمایشگاه خصوصی استان با قابلیت انجام تست‌های پیوند اعضا و مغز استخوان

نمونه‌گیری در منزل
دارای سرویس نمونه‌گیری در خانه و محل کار برای راحتی بیشتر شما با رعایت کلیه استانداردها

تست PCR کرونا
مرکز خصوصی انجام تست PCR کرونا، مستقر در یک بخش کاملا جداگانه از سایر بخش‌های آزمایشگاه

پارکینگ اختصاصی
مستقر در مرکز شهر، با پارکینگ اختصاصی در فضای درمانگاه فرهنگیان و دسترسی آسان

شماره تلفن

+984433483434

آدرس ایمیل

office@mahanlab.com

واتساپ

09025937333

آدرس

ارومیه، خ کاشانی، درمانگاه فرهنگیان