جوابدهی آنلاین

دیستروفی عضلانی دوشن چیست؟

دیستروفی عضلانی دوشن، نوعی بیماری ژنتیکی که با از دست دادن تدریجی عضلات همراه است. دیستروفی عضلانی دوشن بیماری چند سیستمی …