• تخصص: سوپروایزر بخش کلینیکال
  • شرکت: آزمایشگاه ماهان

اطلاعات تیم

  • آدرس: ارومیه، خیابان کاشانی، درمانگاه فرهنگیان
  • شماره تماس : 04433483434
  • ایمیل: pashaoghli@mahanlab.com